Титульний аркуш

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 19-04/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

        Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правлiння

Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00446428

4. Місцезнаходження: 82100, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Дрогобич, вул.Гайдамацька, 5

5. Міжміський код, телефон та факс: (244) 5-53-87, (244) 5-53-87

6. Адреса електронної пошти: drogmol@emiti.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): ,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://dmilk.com.ua/

19.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

        Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

У звiт включено iнформацiю вiдповiдно до  глави 4 Роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826.

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:  

Роздiл 2. Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi

Роздiл 3. Товариство не приймає участi в iнших юридичних особах.

Роздiл 4. Посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена.

Роздiл 5. Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств

Роздiл 6. Товариство немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента

Роздiли 7,8 Товариство за звiтний перiод не мало судових справ та штрафних санкiй емiтента.

Роздiл 12-15. Товариством не заповнюється.

До Розiдлу 17 п.2-6. Товариство не випускало iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери,  крiм простих iменних акцiй.  Придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.

Роздiл 18 . Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться оскiльки емiтент не розмiщував цiльовi облiгацiї пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

Роздiл 19-20. Товариство не володiє iнформацiєю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариства.

Роздiл 20. Працiвники товариства не володiють акцiями товариства.

Роздiл 21. Iнформацiї про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв за звiтний 2018 рiк не виникало.

Роздiл 22. Товариством не заповнюється.

Роздiл 23 . За звiтний 2018 рiк виплата дивiдендiв не проводилась

Роздiл 24. п.4-5. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Роздiли 25-28 Товариством не заповнюються.

Роздiл 30. Аудит фiнансової звiтностi незалежним аудитором не проводився.

Роздiл 31. Товариством не заповнюється, оскiльки не являється поручителем щодо забеспечення випуску боргових паперiв.

Роздiл 33. У Товариства  немає акцiонерних або корпоративних договорiв.

Роздiл 34 У Товариства  немає договорiв та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством.

Роздiл 35. Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

        Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

        А00  №465928

3. Дата проведення державної реєстрації

        19.09.1997

4. Територія (область)

        Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

        330420

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

        0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

        0

8. Середня кількість працівників (осіб)

        4

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

        10.41 - переробка  молока та виробництво  сиру

        - - -

        - - -

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

        Цен.фiлiя  ПАТ "Кредобанк"

2) МФО банку

        325365

3) Поточний рахунок

        2600602983158

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

        -

5) МФО банку

        -

6) Поточний рахунок

        -

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У зв'язку iз вiдсутнiстю молокосировини в регiонi мiсцезнаходження пiдприємства вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод" зупинена виробнича дiяльнiсть ПАТ "Дрогобицький молочний завод". Товариство на даний момент шукає iнвесторiв для вiдновлення дiяльностi.,

Дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не створювалось. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 4.

Товариство не проводить активну та вiдкриту кадрову полiтику у зв'язку скороченням чисельностi працiвникiв штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод" та вiдсутностi молокосировини в регiонi мiсцезнаходження пiдприємства.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Не належить.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство не проводить фiнансового iнвестування у зв'язку скороченням чисельностi працiвникiв штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод" та вiдсутностi молокосировини в регiонi мiсцезнаходження пiдприємства.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Метою дiяльностi Товариства було отримання прибутку та розподiл його мiж учасниками Товариства. Для реалiзацiї своєї мети Товариство здiйснювало наступнi види дiяльностi: Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний); Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами; Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Постачання iнших готових страв

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Вiдчуження та придбання активiв не вiдбувалось.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Ступiнь залежностi вiд законодавчих обмежень - середня

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

На даний момент Товариство не здiйснює дiяльностi дiяльностi у зв'язку скороченням чисельностi працiвникiв штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод" та вiдсутностi молокосировини в регiонi мiсцезнаходження пiдприємства

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Договори не укладались.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У зв'язку iз вiдсутнiстю молокосировини в регiонi мiсцезнаходження пiдприємства вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод" зупинена виробнича дiяльнiсть ПАТ "Дрогобицький молочний завод". Товариство на даний момент шукає iнвесторiв для вiдновлення дiяльностi.,

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не проводить дослiджень та iнновацiї у зв'язку скороченням чисельностi працiвникiв штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод" та вiдсутностi молокосировини в регiонi мiсцезнаходження пiдприємства.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Наглядова рада

3 осiб

Голова: Максимець Андрiй Юрiйович

члени: Барбадин-Мiнчак Наталiя Михайлiвна

Кунта Сергiй Юрiйович

Правлiння

3 осiб

Голова: Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович

Члени: Пiлiнкевич Андрiй Володимирович

Куцiр Любомир Михайлович

Ревiзiйна комiсiя

3 осiб

Голова: Василикiв Ганна Осипiвна

Члени: Єдинак Олег Петрович

Мольдерф Назар Петрович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

        Член Наглядової  ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Кунта Сергiй Юрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

        -

4) Рік народження

        1982

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

        ПАТ "Перший Український Мiжнародний Банк" (ПУМБ), 14282829, Начальник Вiддiлу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

        24.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

        Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ї  ради.  Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник КУА "Євроiнвест" ПВIФ "Днiпро". Начальник вiддiлу у м.Львiв вул Грунвальська,5а, код ЄДРПОУ 14282829. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв товариства (протокол №14 вiд 25.04.2014р.):обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод"

1) Посада

        Член Наглядової  ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Барбадин-Мiнчак Наталя Михайлiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

        -

4) Рік народження

        1982

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

        ТзОВ "ТПГ "Аркан", 30923437, юрист

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

        25.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

        Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ї  ради.  Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ТзОВ "ЮКА Бароко>  директор (код ЄДРПОУ 35854819, м.львiв вул Глихий кут,1/3. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв товариства (протокол №14 вiд 25.04.2014р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод"/

1) Посада

        Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

        -

4) Рік народження

        1956

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

         ВАТ "Комарнiвський сирзавод", 20798129, голова правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

        09.06.2011, обрано  на 5 рокiв

9) Опис

        Органiзовує роботу Правлiння та Товариства в цiлому i несе персональну вiдповiдальнiсть за результати їх роботи. Здiйснює представництво Товариства перед третiми особами без довiреностi.В межах своєї компетенцiї видає накази, розпорядження та дає уснi вказiвки з питань дiяльностi Товариства, розподiляє обов"язки мiж членами правлiння, делегує вирiшення окремих питань, органiзує ведення протоколiв засiдань правлiння. У разi, якщо виконання окремих повноважень Головою правлiння вiдповiдно до Статуту потребують погодження Спостережної ради, то рiшення iз цих питань набирають чинностi пiсля їх погодження Спостережною радою. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно Статуту, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про правлiння". Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Голови правлiння визначаються умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди та на розкриття паспортних даних. Здiйснює представництво товариства перед третiми особами без довiреностi., здiйснює керiвництво поточною дiяльнiсю товариства, пiдписує вiд iменi товариства колективний договiр, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Зiгдно рiшення Наглядової ради (протокол №09/06/2011  вiд 09.06.2011 року) призначено на посаду Голови правлiння.Посада на iнших пiдприємствах: Голова правлiння ВАТ <Комарнiвський сирзавод>, 20798129, м.Комарно, вул Щирецька,12 Львiвська обл.

1) Посада

        Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Пiлiнкевич Андрiй Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

        -

4) Рік народження

        1979

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        9

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

        ТзОВ "Агро", 22355904, фiнансовий директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

        24.03.2011, обрано 5 рокiв

9) Опис

        Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння.  Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах : фiнансовий директор ТзОВ <Агро> 22355904  м.Львiв вул Залiзнична,56.

1) Посада

        Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Куцiр Любомир Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

        -

4) Рік народження

        1967

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

        ВАТ "Львiвський холодокомбiнат", 01553706, механiк

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

        25.03.2011, обрано 5 рокiв

9) Опис

        Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння.  Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах: механiк ПАТ <Львiвський холодокомбiнат>, м.Львiв вул Повiтряна,2, 01553706.

1) Посада

        Голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Василикiв Ганна Осипiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

        -

4) Рік народження

        1963

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

        ВАТ "Дрогобицький молочний завод", 00446428, iнспектор по кадрах

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

        26.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

        Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

        Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Єдинак Олекг Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

        -

4) Рік народження

        1968

5) Освіта

        вища

6) Стаж роботи (років)

        10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

        ВАТ "Дрогобицький молочний завод", 00446428, Начальник вiддiлу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

        26.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

        Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

        Голова Наглядової  ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Максимець Андрiй Юрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

        -

4) Рік народження

        1986

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

        ВАТ "Львiвський Холодокомбiнат", 01553706, начальник вiддiлу.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

        25.04.2014, обрано  3 роки

9) Опис

        Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, укладання контракту iз Головою правлiння. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової  ради.  Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядовуу раду".  Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посади на iнших пiдприємствах: начальник вiддiлу ПАТ <Львiвський холодокомбiнат> м.Львiв вул Повiтряна, 01553706. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв товариства (протокол №14 вiд 25.04.2014р.) обрано на посаду Голови  Наглядової ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод".

1) Посада

        Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Стрiжик Ганна Марянiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

        -

4) Рік народження

        1970

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        7

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

        ВАТ "Дрогобицький молочний завод", 00446428,  бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

        24.03.2011, обрано 3 роки

9) Опис

        Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посади на iнших пiдприємствах: головний бухгалтер ВАТ <Комарнiвський сирзавод> 20798129,м.Комарно вул Щирецька,12 Львiвська обл

1) Посада

        Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Мольдерф Назар Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

        -

4) Рік народження

        1986

5) Освіта

        вища

6) Стаж роботи (років)

        5

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

        

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

        26.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

        Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посади на iнших пiдприємствах: оператор-контролер ПАТ <Львiвський холодокомбiнат> м.Львiв вул Повiтряна,201553706.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Член Наглядової ради

Кунта Сергiй Юрiйович

1

0,0076

1

0

Член Налядової рад ради

Барбадин-Мiнчак Наталя Михайлiвна

2

0,015

2

0

Голова правлiння

Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович

0

0

0

0

Член правлiння

Пiлiнкевич Андрiй Володимирович

0

0

0

0

Член правлiння

Куцiр Любомир Михайлович

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Василикiв Ганна Осипiвна

20

0,15

20

0

Член ревiзiйної комiсiї

Єдинак Олег Петрович

1

0,0076

1

0

Голова Наглядової ради ради

Максимець Андрiй Юрiйович

1

0,0076

1

0

Головний бухгалтер

Стрiжик Ганна Марянiвна

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Мольдерф Назар Петрович

0

0

0

0

Усього

25

0,1878

25

0


VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл.

20823070

79000, Львівська обл., Галицький р-н, Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв 3

100

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

У зв'язку iз вiдсутнiстю молокосировини в регiонi мiсцезнаходження пiдприємства вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод" зупинена виробнича дiяльнiсть ПАТ "Дрогобицький молочний завод". Товариство на даний момент шукає iнвесторiв для вiдновлення дiяльностi.,

2. Інформація про розвиток емітента

1. Опис дiяльностi пiдприємства

Вiдкрите акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" створено внаслiдок приватизацiї шляхом акцiонування Орендного пiдприємства "Дрогобицький молочний завод" на нiдставi наказу Регiонального вiддiлення ФДМ України по Львiвської областi №14 вiд 14 сiчня 1996 року у вiдповiдностi iз Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" та Декрету Кабмiну України "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду".

З 2011 року Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" (iдентифiкацiйний код 00446428) є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "Дрогобицький молочний завод" (iдентифiкацiйний код 00446428) вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" - господарське товариство, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть акцiй однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями.

Акцiонерами Товариства є юридичнi та фiзичнi особи, якi в установленому законом порядку набули право власностi на акцiї Товариства i мають право володiти такими акцiями згiдно з чинним законодавством України.

Вiдповiдно до Наказу № 30 вiд 31 липня 2013 року ПАТ "Дрогобицький молочний завод" проведено скорочення чисельностi працiвникiв штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод".

Метою дiяльностi Товариства було отримання прибутку та розподiл його мiж учасниками Товариства. Для реалiзацiї своєї мети Товариство здiйснювало наступнi види дiяльностi: Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний); Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами; Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Постачання iнших готових страв

На даний момент Товариство не здiйснює дiяльностi дiяльностi у зв'язку скороченням чисельностi працiвникiв штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод" та вiдсутностi молокосировини в регiонi мiсцезнаходження пiдприємства

Товариство має право здiйснювати будь-якi iншi види дiяльностi не забороненi законодавством України, в порядку та межах встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство, протягом звiтного перiоду не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

немає

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

У ПАТ "Дрогобицький молочний завод"немає до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння, оскiльки Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Акцiї Товариства не включенi в списки фондових бiрж та Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводиться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги - немає.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiї щодо вiдхилень вiд положень  кодексу корпоративного управлiння не наводиться оскiльки Товариство немає власного кодексу та не користується кодексами iнших суб'єктiв.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

Дата проведення

Кворум зборів

0

Опис

Протягом звiтного перiоду, а саме 2018 року, не проводилися рiчнi черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства  у зв'язку iз вiдсутнiстю коштiв для проведення таких.

Позачерговi збори акцiонерiв Товариства в 2018 роцi не скликались.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (зазначити)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Інше (зазначити)

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

1

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

 

Так

Ні

Максимець Андрiй Юрiйович

Голова Наглядової ради

X

Барбадин-Дунець Наталiя Михайлiвна

Член Наглядової ради

X

Кунта Сергiй Юрiйович

Член Наглядової ради

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (зазначити)

Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (зазначити)

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

 За звiтний 2018 рiк, в Товариствi не проводились засiдання Наглядової ради.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Кiлькiсний склад Правлiння Товариства за звiтний перiод(2018 рiк) становить три особи.

1. Голова Правлiння Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович

2. Член Правлiння Пiлiнкевич Андрiй Володимирович

3. Член Правлiння - Куцiр Любомир Михайлович

Колегiальним виконавчим органом Товариства є Правлiння Товариства.Правлiння Товариства обирається Наглядовою радою  Товариства. У своїй дiяльностi Правлiння товариства керується Положенням про Правлiння, Статутом товариства, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та iншими внутрiшнiми нормативними документами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв, згiдно чинного законодавства України.

Голова Правлiння здiйснює представництво товариства перед третiми особами без довiреностi., здiйснює керiвництво поточною дiяльнiсю товариства, пiдписує вiд iменi товариства колективний договiр, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв товариства. Члени правлiння мають повноваження, визначенi Статутом Товариства та чинним законодавством.

Комiтетiв в складi Правлiння у Товариствi не створено.

Опис

За звiтний 2018 рiк, в товариствi не проводилися засiдання Правлiння.

За звiтний перiод до Правлiння не надходило, жодних скарг, претензiй, запитiв з приводу роботи виконавчого органу Товариства.

Примітки

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

так

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (зазначити)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X

Інше (зазначити)

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Копитко Богдан Йосипович

-

69,46

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

13 216

4 012

Вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, в реєстрi для проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дрогобицький молочний завод" складеного станом на 19.04.2016р. були акцiї, якi не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента у кiлькостi 4 012шт.

19.04.2016

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства визначено, що Правлiння Товариства призначається (обриється)  Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства, Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя - Загальними зборами акцiонерiв Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Голови правлiння.  До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Голови правлiння; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та вiдкликання повноважень Голови правлiння; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Головою правлiння, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; прийняття рiшення про укладення правочинiв щодо вiдчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятнадцять - менше п'ятидесяти вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством або статутом Товариства.

Виконавчим органом Товариства є Правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, i вирiшує усi питання його дiяльностi за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. Загальнi збори акцiонерiв вправi делегувати Правлiнню виконання окремих своїх повноважень, з урахуванням обмежень, встановлених в Статутi  Товариства. Правлiння здiйснює такi повноваження: органiзовує роботу Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв його дiяльностi; забезпечує керiвництво та контроль за його структурними пiдроздiлами та апаратом; забезпечує реалiзацiю рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, звiтує перед ними про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та виконання планiв його дiяльностi; затверджує штатний розклад Товариства та положення про його структурнi пiдроздiли; затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та розмiри посадових окладiв працiвникiв Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; затверджує цiни на товари та продукцiю Товариства i тарифи на його послуги; визначає загальнi засади добору, розстановки i пiдготовки кадрiв, їх перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї, а також оплати працi та соцiально-побутового забезпечення;т розробляє та подає Загальним зборам та Наглядовiй радi проекти документiв, що стосуються питань, якi входять до їх компетенцiї; розробляє та затверджує нормативнi документи Товариства, затвердження яких не входить до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства; готує iнформацiйнi та довiдковi матерiали, необхiднi для проведення Загальних зборiв акцiонерiв i засiдань Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про укладення договорiв застави та вiдчуження нерухомого майна Товариства, у т.ч. земельних дiлянок, придбання нерухомого майна, а також цiнних паперiв iнших емiтентiв; приймає рiшення про укладення договорiв позики та банкiвського кредитування та iнших правочинiв на суму, що не перевищує десятикратний розмiр статутного капiталу (фонду) Товариства; вирiшує питання розвитку матерiально-технiчної бази та використання фiнансових ресурсiв Товариства; приймає рiшення про скликання Загальних зборiв Товариства та їх порядок денний, вживає заходи щодо органiзацiї проведення Зборiв та iнформує про них акцiонерiв, за погодженням iз Наглядовою Радою; призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариства.

Ревiзiйна комiсiя  - орган Товариства, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.  Загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) визначаються положенням про ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором).  Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Послугами аудитора Товариство у 2018 роцi не користувалось.


X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

акцiя проста бездокументарна

13 216

25,00

Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював. Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається.

немає

Примітки:

-XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

06.05.2011

27/13/1/11

Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000162341

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

25

13 216

330 400

100

Опис

Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював. Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 24.03.2011 р. випуск акцiй переведно з документарної форми у бездокументрану форму iснування.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

Опис

д/в

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

-9 410

-9 410

Статутний капітал (тис.грн)

330

330

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

330

330

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з рiшенням Державної комiсiї з цнiних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 "Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними балансу.  

Висновок

Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх невiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

15 191

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

15 191

X

X

Опис

д/в

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40, 279-13-25

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Дiяльнiсть Центрального депозитарiю України

Опис

Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв , що були зареєстрованi рiшенням НКЦПФР №2092 вiд 01.10.2013р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "АКБ "Львiв"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

09801546

Місцезнаходження

79008, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Львiв, вул.Сербська, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263485

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна  комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(032) 245-61-21

Факс

(032) 245-61-21

Вид діяльності

професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи

Опис

Договiр №7/ДЕ/2011 вiд 18.05.2011


КОДИ

Дата

01.01.2019

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"

за ЄДРПОУ

00446428

Територія

Львівська область, м.Дрогобич

за КОАТУУ

4610600000

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

за КВЕД

10.51

Середня кількість працівників: 4

Адреса, телефон: 82100 м. Дрогобич, вул.Гайдамацька, 5, (244) 5-53-87

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

0

0

    первісна вартість

1001

0

0

    накопичена амортизація

1002

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

0

0

    первісна вартість

1011

0

0

    знос

1012

( 0 )

( 0 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

0

0

    II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1 111

1 111

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

    за виданими авансами

1130

0

0

    з бюджетом

1135

50

50

    у тому числі з податку на прибуток

1136

30

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

1 111

987

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

3 633

3 633

Усього за розділом II

1195

5 905

5 781

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

5 905

5 781

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

330

330

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

1 040

1 040

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

118

118

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-10 898

-10 898

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

-9 410

-9 410

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

3 801

3 801

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

5 157

5 037

    розрахунками з бюджетом

1620

0

0

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

4

2

    розрахунками з оплати праці

1630

10

8

    одержаними авансами

1635

0

0

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

6 343

6 343

Усього за розділом IІІ

1695

15 315

15 191

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

5 905

5 781

Примітки: д/в

Керівник                                Мислицький В.-З.I.

Головний бухгалтер                        Стрiжик Г.М.


КОДИ

Дата

01.01.2019

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"

за ЄДРПОУ

00446428

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

0

0

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 0 )

( 0 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

0

0

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

0

0

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

0

0

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

0

0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

0

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

0

0

Разом

2550

0

0

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

13 216

13 216

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

13 216

13 216

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: д/в

Керівник                                Мислицький В.-З.I.

Головний бухгалтер                        Стрiжик Г.М.


КОДИ

Дата

01.01.2019

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"

за ЄДРПОУ

00446428

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )

Праці

3105

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки: д/в

Керівник                                Мислицький В.-З.I.

Головний бухгалтер                        Стрiжик Г.М.


КОДИ

Дата

01.01.2019

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"

за ЄДРПОУ

00446428

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надход- ження

видаток

надход- ження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:

    амортизацію необоротних активів

3505

0

Х

0

Х

    збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

Х

0

Х

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань

3567

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

    необоротних активів

3205

0

Х

0

Х

Надходження від отриманих:

    відсотків  

3215

0

Х

0

Х

    дивідендів

3220

0

Х

0

Х

Надходження від деривативів

3225

0

Х

0

Х

Надходження від погашення позик

3230

0

Х

0

Х

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

Х

0

Х

Інші надходження

3250

0

Х

0

Х

Витрачання  на придбання: фінансових

    інвестицій

3255

X

0

X

0

    необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці  

3280

X

0

X

0

Інші платежі  

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

    Власного капіталу

3300

0

Х

0

Х

    Отримання позик

3305

0

Х

0

Х

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

Х

0

Х

Інші надходження

3340

0

Х

0

Х

Витрачання на:

    Викуп власних акцій

3345

Х

0

X

0

    Погашення позик

3350

Х

0

X

0

    Сплату дивідендів  

3355

Х

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

Х

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Х

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Х

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

Х

0

X

0

Інші платежі

3390

Х

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період  

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

Х

0

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Керівник                                Мислицький В.-З.I.

Головний бухгалтер                        Стрiжик Г.М.


КОДИ

Дата

01.01.2019

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"

за ЄДРПОУ

00446428

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

330

0

1 040

118

-10 898

0

0

-9 410

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

330

0

1 040

118

-10 898

0

0

-9 410

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій  

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі  

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець року

4300

330

0

1 040

118

-10 898

0

0

-9 410

Примітки: д/в

Керівник                                Мислицький В.-З.I.

Головний бухгалтер                        Стрiжик Г.М.Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

-

-

-

-


XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскiльки вiдомо керiвництву Товариства, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовi результати Товариства. Звiт про управлiння включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства та iснуючi проблеми. Аудиторська перевiрка не замовлялась i не здiйснювалась.