Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.05.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00446428
4. Місцезнаходження
Львівська , -, 82100, м. Дрогобич, вул.Гайдамацька, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(244) 5-53-87 (244) 5-53-87
6. Електронна поштова адреса
drogmol@emiti.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України №80   30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.dmilk.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Товариство не володiє жодними лiцензiями.
Посада корпоративного секретаря не передбачена.
Послугами рейтингового агентства Товариство не користується.
Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались.
Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось.
Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались.
Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали
Випуск iпотечних облiгацiй не здйснювався.
Iпотечнi активи вiдсутнi
Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №465928
3. Дата проведення державної реєстрації
19.09.1997
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
330420
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.41 переробка молока та виробництво сиру
- -
- -
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Цен.фiлiя ПАТ «Кредобанк»
2) МФО банку
325365
3) поточний рахунок
2600602983158
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький молочний завод»
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
00446428
4) місцезнаходження
Львiвська обл. мДрогобич вул. Гайдамацька,5
5) опис
д\в

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл. 20823070 79000 Львiв вул. Сiчових Стрiльцiв 3 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кунта Сергiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 007782 24.11.1998 Червоноградським МВ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Перший Український Мiжнародний Банк" (ПУМБ), Начальник вiддiлу.
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.03.2011 3 роки
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ї ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник КУА "Євроiнвест" ПВIФ "Днiпро". Начальник вiддiлу у м.Львiв вул Грунвальська,5а, код ЄДРПОУ 14282829.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барбадин-Мiнчак Наталя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 548350 15.03.2007 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "ТПГ "Аркан", юрист;
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.03.2011 3 роки
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ї ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ТзОВ "ЮКА Бароко» директор (код ЄДРПОУ 35854819, м.львiв вул Глихий кут,1/3)
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 456151 31.05.1997 Городоцьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада - голова Правлiння ВАТ "Комарнiвський сирзавод"
8) дата обрання та термін, на який обрано
04.07.2011 3 роки
9) Опис
Органiзовує роботу Правлiння та Товариства в цiлому i несе персональну вiдповiдальнiсть за результати їх роботи. Здiйснює представництво Товариства перед третiми особами без довiреностi.В межах своєї компетенцiї видає накази, розпорядження та дає уснi вказiвки з питань дiяльностi Товариства, розподiляє обов"язки мiж членами правлiння, делегує вирiшення окремих питань, органiзує ведення протоколiв засiдань правлiння. У разi, якщо виконання окремих повноважень Головою правлiння вiдповiдно до Статуту потребують погодження Спостережної ради, то рiшення iз цих питань набирають чинностi пiсля їх погодження Спостережною радою. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно Статуту, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про правлiння". Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Голови правлiння визначаються умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди та на розкриття паспортних даних. Здiйснює представництво товариства перед третiми особами без довiреностi., здiйснює керiвництво поточною дiяльнiсю товариства, пiдписує вiд iменi товариства колективний договiр, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Зiгдно рiшення Наглядової ради (протокол вiд 04.07.2011 року) призначено на посаду Голови правлiння.Посада на iнших пiдприємствах: Голова правлiння ВАТ «Комарнiвський сирзавод», 20798129, м.Комарно, вул Щирецька,12 Львiвська обл
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiлiнкевич Андрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 039991 12.12.1995 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Агро", фiнансовий директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.03.2011 3 роки
9) Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах : фiнансовий директор ТзОВ «Агро» 22355904 м.Львiв вул Залiзнична,56.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куцiр Любомир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 300850 18.11.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Львiвський холодокомбiнат" - механiк.
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.03.2011 3 роки
9) Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах: механiк ПАТ «львiвський холодокомбiнат», м.Львiв вул Повiтряна,2
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Василикiв Ганна Осипiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 015325 25.06.2002 Дрогобицьким МРВ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Дрогобицький молочний завод" -iнспектор по кадрах.
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єдинак Олекг Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 525180 28.07.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу ВАТ "Дрогобицький молочний завод"
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максимець Андрiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 326799 30.03.2004 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Львiвський Холодокомбiнат", начальник вiддiлу.
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.03.2011 3роки
9) Опис
Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, укладання контракту iз Головою правлiння. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядовуу раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посади на iнших пiдприємствах: начальник вiддiлу ПАТ «Львiвський холодокомбiнат» м.Львiв вул Повiтряна,201553706
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стрiжик Ганна Марянiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 631225 28.10.1997 Городоцьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Дрогобицький молочний завод", бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.03.2011 3 роки
9) Опис
Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посади на iнших пiдприємствах: головний бухгалтер ВАТ «Комарнiвський сирзавод» 20798129,м.Комарно вул Щирецька,12 Львiвська обл
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мольдерф Назар Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 281483 01.09.2003 Сихiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
оператор-контролер
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посади на iнших пiдприємствах: оператор-контролер ПАТ «Львiвськеий холодокомбiнат» м.Львiв вул Повiтряна,201553706
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член Наглядової ради Кунта Сергiй Юрiйович КВ 007782 24.11.1998 Червоноградським МВ УМВСУ у Львiвськiй областi 10.04.2009 1 0.00760000000 1 0 0 0
Член Налядової рад ради Барбадин-Мiнчак Наталя Михайлiвна КС 548350 15.03.2007 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 2 0.01500000000 2 0 0 0
Голова правлiння Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович КА 456151 31.05.1997 Городоцьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член правлiння Пiлiнкевич Андрiй Володимирович КА 039991 12.12.1995 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член правлiння Куцiр Любомир Михайлович КВ 300850 18.11.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Василикiв Ганна Осипiвна КС 015325 25.06.2002 Дрогобицьким МРВ УМВСУ у Львiвськiй областi 21.07.1997 20 0.15000000000 20 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Єдинак Олег Петрович КА 525180 28.07.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 1 0.00760000000 1 0 0 0
Голова Наглядової ради ради Максимець Андрiй Юрiйович КС 326799 30.03.2004 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 1 0.00760000000 1 0 0 0
Головний бухгалтер Стрiжик Ганна Марянiвна КА 631225 28.10.1997 ГородоцькимРВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Мольдерф Назар Петрович КС 281483 01.09.2003 Сихiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Усього 25 0.195 25 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Копитко Богдан Йосипович СМ 436360 22.02.2002 Чабанським СВМ УМВСУ у Київськiй областi 13.12.2005 9180 69.46000000000 9180 0 0 0
Усього 9180 69.46000000000 9180 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.04.2013
Кворум зборів** 69.61
Опис Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Звiт органiв управлiння Товариства про роботу у звiтному перiодi.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства.
6. Про вiдкликання(дострокове припинення повноважень) ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Про обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
9. Формування резервного капiталу Товариства.
10. Розподiл прибутку/покриття збиткiв Товариства.
Пропозицiй не було.
Прийнятi рiшення:
1. До складу лiчильної комiсiї обрано: голова лiчильної комiсiї - Бохонко Стефан Юрiйович; члени лiчильної комiсiї: Пiвень Олександр Миколайович, Ганусин Микола Атанасович.
2. Головою щорiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дрогобицький молочний завод" обрано Кунту Сергiя Юрiйовича, Секретарем - Василикiв Ганну Осипiвну..
3. Запропонований регламент роботи зборiв – затверджено.
4. Звiт органiв управлiння Товариства про роботу у звiтному перiодi – затверджено. Звiт Наглядової ради Товариства - взято до уваги.
5. Рiчний звiт та баланс Товариства – затверджено.
6. Повноваження Ревiзiйної комiсiї – припинено.
7. До складу Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано Василикiв Ганна Осипiвна; Єдинак Олег Петрович; Мольдерф Назар Петрович.
8. Попередньо схвалити будь-якi значнi правочини, в тому числi кредитнi договори, договори iпотеки, договори застави, договори поруки, будь-якi змiни та доповнення до ранiше укладених кредитних договорiв, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки в т. ч. договорiв щодо збiльшення обсягу зобов’язань, якi можуть бути вчиненi Товариством в особi Голови Правлiння ПАТ «Дрогобицький молочний завод» за попередньою письмовою згодою Наглядової ради ПАТ «Дрогобицький молочний завод» протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства . Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв - не бiльше 30 млн. грн. - прийнято
9. Сформувати резервний капiтал, який створюється в розмiрi 25 вiдсоткiв статутного капiталу (фонду) i використовується для покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат. Резервний фонд формується за рахунок щорiчних вiдраховувань у розмiрi не менш, нiж 5 вiдсоткiв чистого прибутку, до повного його формування.
В зв’язку з наявнiстю збиткiв Резервний фонд не може бути сформовано. Буде сформовано за рахунок прибуткiв наступних перiодiв - прийнято
10. Покрити збитки Товариства вiдповiдно до показникiв фiнансово-господарської дiяльностi у розмiрi 1 836 000,00 грн. за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв - прийнято

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нfцiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська - м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40, 279-13-25
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис Послуги депозитарiя цiнних паперiв. Розмiщено глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв товариства. Договiр №Е771/11 вiд 19.05.2011.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "АКБ "Львiв"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09801546
Місцезнаходження 79008 Україна Львівська - м. Львiв вул.Сербська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А01 №207642
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.11.2008
Міжміський код та телефон (032) 245-61-21
Факс (032) 245-61-21
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, депозитарна дiяльнiсть: Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв, Послуги зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр №7/ДЕ/2011 вiд 18.05.2011

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галаудитконсалтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31658287
Місцезнаходження 79053 Україна Львівська - м. Львiв вул.В.Великого, 81/36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2757
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.05.2012
Міжміський код та телефон (032) 2453060
Факс (032) 2453074
Вид діяльності аудиторська дiяльнясть
Опис д\в

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.05.2011 27/13/1/11 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000162341 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 25.000 13216 330400.000 100.000000000000
Опис Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював. Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 24.03.2011 р. випуск акцiй переведно з документарної форми у бездокументрану форму iснування.
 

XI. Опис бізнесу

ВАТ "Дрогобицький молочний завод" створено шляхом перетворення Дрогобицького молочного заводу у вiдкрите акцiонерне товариство 15.06.1995р. Згiдно рiшення загальних зборiв та згiдно вимог закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено назву товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"
 
Дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не створювалось. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось. Усi виробничi пiдроздiли знаходяться за мiсцезнаходженням товариства.
 
середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -17, кадрової програми немає.
 
Не належить.
 
Не проводить.
 
Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.
 
Протягом 2013 року ПIДПРИЄМСТВО здiйснювало нарахування амортизацiї необоротних активiв за прямолiнiйним методом. Змiн у методi нарахування амортизацiї основних засобiв не вiдбувалося.
Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями (далi – Податковий кодекс).
У складi запасiв у 2013 роцi пiдприємство вiдображає виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю). Протягом 2013 року здiйснена iнвентаризацiя наявних запасiв пiдприємства.
 
Основним виробництвом ВАТ"Дрогобицького молочного заводу" є заготiвля та переробка молока.
Особливостей стану розвитку галузi немає.
 
У 2013 роцi було придбано основних засобiв на суму 170тис. грн, в тому числi машини та обладнання на суму 16 тис.грн, транспортнi засоби на суму 154тис.грн.
 
У 2013 роцi до категорiї значних правочинiв вiдноситься:
1. Договора забезпечення та поруки за зобов'язаннями ПАТ «Львiвський холодокомбiнат» перед Банком в розмiрi еквiвалентному сумi не бiльше 20 000 000,00 гривень (Двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) по офiцiйному курсу НБУ на дату укладення, з термiном не бiльшу 60 мiсяцiв, зi сплатою вiдсоткової ставки за користування кредитними коштами не бiльше 21,0 % рiчних, зi сплатою iнших погоджених з банком комiсiй i платежiв та iнших, погоджених з банком умовах, а саме:
- Договору iпотеки нерухомостi, а саме: будiвля головного корпусу площею 4593,3 кв.м. (лiт. А - 2), будiвля допомiжного призначення та казеїнового цеху площею 819,9 кв.м. (лiт. Ж - 2), будiвля складу площею 230,5 - кв.м. (лiт. Д-1), будiвля прохiдної площею 20,0 кв.м. (лiт. Б - 1), будiвля складу сiрчаної кислоти площею 28,8 кв. мт (лiт. Г - 1), будiвля складу амiаку i масел площею 29,2 кв.м. (лiт. В - 1), будiвля матерiального складу площею 622,6 кв.м. (лiт. З - 1)за адресою м. Дрогобич, вул.. Гайдамацька, 5;
- Договору застави обладнання по переробцi молока та виробництву молочних продуктiв;
-Договору застави транспортних засобiв;
- Договору поруки за зобов'язаннями ПАТ «Львiвський холодокомбiнат» перед Банком з такими умовами.
Рiшення щодо укладення цих договорiв i надання повноважень щодо їх пiдписання керiвнику пiдприємства схвалено загальними зборами акцiонерiв ПАТ вiд 27 квiтня 2012р. i вiд 23 серпня 2012р.
 
Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась.
Умови використання основних засобiв нормальнi.
 
Ступiнь залежностi вiд законодавчих обмежень - середня
 
Протягом звiтного перiоду фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства не було.
 
Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємства за темпами нагромадження власного каптiалу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотнiх коштiв.
Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, пошуку нових замовникiв, зменшення енергомiсткостi продукцiї.
 
Укладених, але ще невиконаних договорiв немає.
 
Закiнчити реконструкцiю заводу i перехiд на новi технологiї.
Iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть товариства:
Середнiй вплив: нестабiльнiсть полiтичного становища, недосконале законодавство, знос обладнання, забруднення навколишнього середовища.
Незначний вплив: низька платоспроможнiсть споживачiв.
 
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.
 
Немає.
 
Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7499 6889 0.000 0.000 7499 6889
будівлі та споруди 2890 2906 0.000 0.000 2890 2906
машини та обладнання 3349 2571 0.000 0.000 3349 2571
транспортні засоби 968 1122 0.000 0.000 968 1122
інші 292.000 290.000 0.000 0.000 292.000 290.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 7499.0 6889.0 0.000 0.000 7499.0 6889.0
Опис По будiвлях та спорудах: первiсна вартiсть становить 2906сума нарахованого зносу - 1375, ступiнь зносу -47,31%; Машини та обладнання: первiсна вартiсть становить - 2571, сума нарахованого зносу - 1875 ступiнь зносу – 72,93%; Транспортнi засоби: первiсна вартiсть становить - 1122, сума нарахованого зносу - 640, ступiнь зносу – 57,04%; Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть становить - 290, сума нарахованого зносу - 183, ступiнь зносу – 63,1%. Обмежень щодо використання майна немає. Умови використання основних засобiв нормальнi. Ведення облiку згiдно з П(С)БО 7 iз застосуванням податкового методу нарахування амортизацiї.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -10402 -7128
Статутний капітал (тис. грн.) 330.000 330.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 330.000 330.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з рiшенням Державної комiсiї з цнiних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 "Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними балансу.
Висновок Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх невiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 41.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 11743.000 X X
Усього зобов'язань X 11784.000 X X
Опис: д/в

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
26.04.2013 27.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ “Галаудитконсалтинг”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31658287
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79053, м. Львiв, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2757 30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ “Галаудитконсалтинг”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31658287
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79053, м. Львiв, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2757 30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДРОГОБИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД "
за 2013 рiк
Керiвництву та акцiонерам ПАТ
"Дрогобицький молочний завод"
Незалежна аудиторська фiрма ТзОВ “Галаудитконсалтинг”:
- код за ЄДРПОУ:31658287;
-мiсцезнаходження аудиторської фiрми: 79053 м.Львiв, вул.Володимира Великого буд.81кв.36;
-свiдоцтво про внесення у реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 03 листопада 2011 року №240/4 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 03.11.2016 року;
- свiдоцтво про проходження контролю якостi аудиторських послуг, рiшення Аудиторської палати України вiд 27 сiчня 2011 р., № 227/4.
Ми, незалежна аудиторська фiрма ТзОВ “Галаудитконсалтинг” , провели перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький молочний завод " (далi – ПIДПРИЄМСТВО).
Повна назва ПIДПРИЄМСТВА українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод".
Код за ЄДРПОУ: 00446428.
Мiсцезнаходження (юридична адреса): 82100, Україна, Львiвська обл., Дрогобицький район , м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 5.
Дата реєстрацiї 19.09.1997, Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А 00 №465928 вiд 08.04.2011р. Мiсце проведення державної реєстрацiї: Дрогобицька районна державна адмiнiстрацiя Львiвської областi.
Основнi види дiяльностi ПIДПРИЄМСТВА за звiтний перiод згiдно КВЕД:
10.51. Виробництво молочних продуктiв
46.33.0 Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, жирами
47.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом
Емiсiя акцiй зареєстрована Львiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку вiд 30.10.2001р. №71/13/1/01. Акцiонери, що володiють бiльш як 10% акцiй статутного фонду:

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи*
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук)
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)

Копитко Богдан Йосипович
13.12.2005
9180
69.46Перевiркою було охоплено фiнансово-господарську дiяльнiсть ПIДПРИЄМСТВА за перiод з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року з метою аудиторську перевiрку повного пакету рiчної фiнансової звiтностi Замовника за 2013 звiтний рiк з метою висловлення аудитором думки про те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Замовника на 31.12.2013року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
При здiйсненнi перевiрки аудитор керувалась вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", положеннями та вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2010 року, що обов’язковi для застосування в якостi нацiональних стандартiв аудиту у вiдповiдностi до рiшення Аудиторської палати України №229/7 вiд 31.03.2011 року, iз змiнами, внесеними рiшенням Аудиторської палати України вiд 03.11.2011 № 240/7, якi зобов’язують нас планувати i проводити аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi у тому, що фiнансовi звiти та данi облiку не мiстять суттєвих викривлень, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
Аудиторський висновок був пiдготовлений та складений вiдповiдно до:
Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Комiсiї при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженому рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 N 1528 (у чиннiй редакцiї);
Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженому рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360 (у чиннiй редакцiї).
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПIДПРИЄМСТВА є:
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (IFRS) - МСФЗ;
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (бухгалтерського облiку) (IAS) – МСБО;
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовуваної основи фiнансової звiтностi (Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi), включаючи її достовiрне подання. Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстять суттєвих виправлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлювання думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлювання нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв пiдприємства, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки.
В результатi перевiрки встановлено наступнi обставини, що можуть мати вплив на спроможнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть:
- на звiтну дату власний капiтал становить (10402) тис.грн. що суперечить вимогам законодавства. Фактично пiдприємство може бути оголошене банкрутом;
- у процесi перевiрки встановлено, що Пiдприємством використано для оцiнки необоротних активiв проведену у попереднi експертну оцiнку основних засобiв, яку необхiдно переглянути з залученням незалежного оцiнювача.
- керiвництвом пiдприємства прийнято рiшення про тимчасове зупинення виробництва у другому пiврiччi 2013 року. На дату балансу i дату перевiрки рiшення щодо подальшого функцiонування пiдприємства не прийнятi.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, а також коригувань, якi могли б бути потрiбнi, фiнансовi звiти представляють достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства ”Дрогобицький молочний завод" станом на 31 грудня 2013 року, фiнансовi результати його господарської дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився у вказану дату, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Iнша допомiжна iнформацiя
Станом на 31.12.2012 року Товариство у зв’язку з накопиченими збитками мало вiд»ємне значення чистих активiв (10402 тис.грн.), що не вiдповiдає вимогам законодавства щодо вартостi чистих активiв i потребує вжиття заходiв для забезпечення вiдповiдностi розмiру чистих активiв ПАТ вимог законодавства або прийняття рiшення щодо подальшого функцiонування Товариства.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") - не виявлено.
У вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПIДПРИЄМСТВА виконання значних правочинiв вiд 10 до 25% вартостi активiв пiдприємства за даними рiчної звiтностi потребує дозволу Наглядової ради пiдприємства, а виконання значних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв пiдприємства за даними рiчної фiнансової звiтностi потребує рiшення загальних зборiв акцiонерiв пiдприємства.
Згiдно iнформацiї наданої керiвництвом Пiдприємства у дослiджуваному перiодi до категорiї значних правочинiв вiдноситься:
1. Договора забезпечення та поруки за зобов'язаннями ПАТ «Львiвський холодокомбiнат» перед Банком в розмiрi еквiвалентному сумi не бiльше 20 000 000,00 гривень (Двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) по офiцiйному курсу НБУ на дату укладення, з термiном не бiльшу 60 мiсяцiв, зi сплатою вiдсоткової ставки за користування кредитними коштами не бiльше 21,0 % рiчних, зi сплатою iнших погоджених з банком комiсiй i платежiв та iнших, погоджених з банком умовах, а саме:
- Договору iпотеки нерухомостi, а саме: будiвля головного корпусу площею 4593,3 кв.м. (лiт. А - 2), будiвля допомiжного призначення та казеїнового цеху площею 819,9 кв.м. (лiт. Ж - 2), будiвля складу площею 230,5 - кв.м. (лiт. Д-1), будiвля прохiдної площею 20,0 кв.м. (лiт. Б - 1), будiвля складу сiрчаної кислоти площею 28,8 кв. мт (лiт. Г - 1), будiвля складу амiаку i масел площею 29,2 кв.м. (лiт. В - 1), будiвля матерiального складу площею 622,6 кв.м. (лiт. З - 1)за адресою м. Дрогобич, вул.. Гайдамацька, 5;
- Договору застави обладнання по переробцi молока та виробництву молочних продуктiв;
-Договору застави транспортних засобiв;
- Договору поруки за зобов'язаннями ПАТ «Львiвський холодокомбiнат» перед Банком з такими умовами.
Рiшення щодо укладення цих договорiв i надання повноважень щодо їх пiдписання керiвнику пiдприємства схвалено загальними зборами акцiонерiв ПАТ вiд 27 квiтня 2012р. i вiд 23 серпня 2012р.
Корпоративне управлiння органiзовано на пiдприємствi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту пiдприємства. Головою правлiння ВАТ є громадянин України Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович. Контрольнi функцiї покладено на ревiзiйну комiсiю. Внутрiшнiй аудит не здiйснюється (пiдроздiл внутрiшнього аудиту не створено).
Аудитором проведенi процедури iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитор дiйшла висновку, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, який стосується доходу, несуттєвий.
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький молочний завод" здiйснювала незалежна аудиторська фiрма ТзОВ “Галаудитконсалтинг”. Свiдоцтво про внесення у реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р. (рiшенням Аудиторської палати України вiд 03 листопада 2011 року №240/4 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 03.11.2016 року). Мiсцезнаходження аудиторської фiрми – 79053, м. Львiв, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36, тел. (032)2453060; факс (032)2453078.
Аудит проведений у вiдповiдностi до умов договору на проведення аудиту № 24\03\14-1 вiд 24 березня 2014 року, роботи щодо визначення достовiрностi фiнансової звiтностi були розпочатi 24 березня 2014 року та закiнченi 08 квiтня 2014 р., про що складений акт приймання-здачi виконаних робiт.
Аудитор, Директор ТзОВ „Галаудитконсалтинг”
(сертифiкат серiї А №004623) Ю.В.Панченкова
Аудитор,
(сертифiкат серiї А №003068 ) С.П.Лозовицький
м.п.
м. Львiв, 08.04.2014р.
1. Корегування даних попереднiх звiтiв
Згiдно з Балансом станом на 31 грудня 2012 року, i балансом н 31.12.2013 р. у 2013 роцi ПIДПРИЄМСТВО не проводило змiни валюти Балансу на початок звiтного перiоду. ПIДПРИЄМСТВО визначило дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р. Узгодження власного капiталу i валюти балансу станом на 01 сiчня 2012 року (дата переходу на МСФЗ), на 01 сiчня 2013 року i на 31грудня 2013 року в наслiдок здiйснених корегувань залишкiв у вiдповiдностi з МСФЗ 1 розкрито у Примiтах до звiтностi достатньо повно.
2. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки необоротних активiв та фiнансових iнвестицiй ПIДПРИЄМСТВА
Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2013 року та на дату Балансу ПIДПРИЄМСТВА вiдповiдають вимогам МСБО 16 "Основнi засоби". Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.
Розкриття iнформацiю про склад необоротних активiв (основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних матерiальних активiв) на 31.12.2013 року у розрiзi первiсної. залишкової вартостi та зносу станом на 31.12.2013 року розкрито у Примiтках достатньо повно. Балансова вартiсть необоротних активiв ПIДПРИЄМСТВА становить 2772 тис. грн. У процесi перевiрки встановлено, що Пiдприємством використано для оцiнки необоротних активiв проведену у попереднi експертну оцiнку основних засобiв, яку доцiльно переглянути з залученням незалежного оцiнювача для визначення актуальної справедливої вартостi.
Протягом 2013 року ПIДПРИЄМСТВО здiйснювало нарахування амортизацiї необоротних активiв за прямолiнiйним методом. Змiн у методi нарахування амортизацiї основних засобiв не вiдбувалося.
Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями (далi – Податковий кодекс).
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних необоротних активiв пiдприємства, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки.
На дату балансу нематерiальних активiв на облiку Товариства не було.
3. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнвестицiй ПIДПРИЄМСТВА
Протягом 2013 року ПIДПРИЄМСТВО операцiй з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювало та на балансi не облiковувало.
4. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки запасiв ПIДПРИЄМСТВА
Оцiнка та критерiї визнання запасiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2013 р. та на дату Балансу у цiлому вiдповiдають вимогам МСБО 2 "Запаси" вiд 01.01.2012р.
У складi запасiв у 2013 роцi пiдприємство вiдображає виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю). Протягом 2013 року здiйснена iнвентаризацiя наявних запасiв пiдприємства. Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових записiв ми не змогли пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Iнформацiя пр. склад запасiв розкрита у примiтках до звiтностi.
5. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки дебiторської заборгованостi ПIДПРИЄМСТВА
Для визнання та оцiнки реальностi дебiторської заборгованостi ПIДПРИЄМСТВО у цiлому керувалось положеннями МСФЗ та на МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" щодо оцiнювання дебiторської заборгованостi. Разом з тим, станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв торговельна дебiторська заборгованiсть, а також Iнша поточна дебiторська заборгованiсть не була знецiнена на основi створення резерву сумнiвних боргiв. Iнформацiя щодо дебiторської заборгованостi розкрита у примiтках.
6. Перевiрка грошових коштiв ПIДПРИЄМСТВА
У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно чинних П(С)БО вiдображають кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи. ПIДПРИЄМСТВО має в банкiвських установах такi поточнi рахунки у нацiональнiй валютi:
Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у нацiональнiй валютi ПАТ "КредоБанк"
МФО банку 325365
Поточний рахунок 2600602983158
Станом на 31.12.2012 року на балансi ПIДПРИЄМСТВА рахувалися залишки грошових коштiв в сумi 5 тис. грн. в нацiональнiй валютi. Протягом 2013 року операцiї в iноземнiй валютi не здiйснювались. Записи грошових коштiв на дату балансу пiдтвердженi актами звiрки з банками.
7. Перевiрка реальностi розмiру зобов’язань, вiдображений у фiнансовiй звiтностi ПIДПРИЄМСТВА
Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань протягом 2013 року та на дату Балансу здiйснювалась на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ: МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" вiд 01.01.2012р. та МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" вiд 01.01.2012р.
Структура зобов’язань ПIДПРИЄМСТВА свiдчить повну залежнiсть пiдприємства вiд кредиторської заборгованостi. У Пiдприємства вiдсутнiй власний капiтал .
8. Перевiрка правильностi та адекватностi визначення власного капiталу ПIДПРИЄМСТВА та його структури
Статутний капiтал становить 330,4 тис.грн. i вiдповiдає розмiру у статутi Товариства. Випуск простих iменних акцiй Товариства на суму 330400, 00 грн., що був подiлений на 13216 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25,00 грн., зареєстрований у встановленому порядку.
Iнший додатковий капiтал на 31.12.2013 р. становить 1158 тис.грн. i включає фонд iндексацiї.
У 2013 роцi змiн, пов’язаних iз статутним капiталом ПIДПРИЄМСТВА, не вiдбувалося. Станом на 31.12.2013р. резервний капiтал ПIДПРИЄМСТВОМ не сформований. Зауваження щодо розмiру чистих активiв наведено вище у висновку.
9 Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки витрат ПIДПРИЄМСТВА
Оцiнка та критерiї визнання витрат ПIДПРИЄМСТВА, їх класифiкацiя протягом 2013 року у цiлому вiдповiдають вимогам МСФЗ.
Податковий облiк витрат господарської дiяльностi здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України.
Iнформацiя щодо витрат розкрита у примiтках до звiтностi.

10.Перевiрка реальностi та точностi фiнансових результатiв ПIДПРИЄМСТВА, вiдображених у фiнансовiй звiтностi
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї на ПIДПРИЄМСТВI протягом 2013 р. визначалась у вiдповiдностi до вимог МСБО 18 "Дохiд" вiд 01.01.2012р.
Податковий облiк доходiв здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України.
Накопиченi збитки ПIДПРИЄМСТВа на дату Балансу складають (11890) тис. грн., в тому у 2013 роцi (3274) тис. грн.
11. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Протягом 2013 року ПIДПРИЄМСТВО не здiйснювало iнших дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу; прийняття рiшення про викуп власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; рiшення суду про припинення або банкрутство емiтента).
Разом з тим, Керiвництвом пiдприємства прийнято рiшення про тимчасове зупинення виробництва у другому пiврiччi 2013 року. На дату балансу i дату перевiрки рiшення щодо подальшого функцiонування пiдприємства не прийнятi.

12. Аналiз показникiв фiнансового стану ПIДПРИЄМСТВА
Показники На 01.01. 2013р. На 31.12. 2013р. Вiдхилення Оптимальне значення
Коефiцiєнти лiквiдностi:
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,0018 0,0003 -0,0015 0,25-0,5
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 0,4419 0,5155 0,0735 1,0-2,0
Коефiцiєнт швидкої (поточної) лiквiдностi 0,4034 0,5132 0,1099 0,7-0,8
Коефiцiєнти фiнансової стабiльностi:
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi -0,75316991 -0,816291 -0,06312139 0,25-0,5
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (коефiцiєнт структури капiталу або фiнансування) -1,7946 -1,8596 -0,0650 <1
Чистi активи
Чистi активи -7128 -10402 -3274

Аудитор, Директор ТзОВ „Галаудитконсалтинг”
(сертифiкат серiї А №004623) Ю.В.Панченкова
Аудитор,
(сертифiкат серiї А №003068) С.П.Лозовицький
м.п.
м. Львiв, 08.04.2014р.
д\в
д\в
д\в

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 2 1
2 2011 1 0
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Затвердження договору поруки. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети не створенi.
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети не створенi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших положень в Товариствi не прийнято.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв зовнiшнiй аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Аудитор.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" за ЄДРПОУ 00446428
Територія за КОАТУУ 4610600000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 10.51
Середня кількість працівників 17
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Львiвська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 3384 2772 3611
первісна вартість 1011 7449 6792 7278
знос 1012 4065 4020 3667
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 427 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 3811 2772 3611
II. Оборотні активи
Запаси 1100 493 43 976
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4201 2840 3347
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 935 1092 775
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 23 5 17
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1 5991 0
Усього за розділом II 1195 5653 9971 5115
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 9464 12743 8726

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 330 330 330
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1158 1158 1158
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -8616 -11890 -7203
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -7128 -10402 -5715
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 3800 3801 3799
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 3800 3801 3799
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 7422 8665 10289
за розрахунками з бюджетом 1620 25 1289 27
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 95 14 27
за розрахунками з оплати праці 1630 126 21 127
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 72 72 72
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 5052 9283 100
Усього за розділом IІІ 1695 12792 19344 10642
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 9464 12743 8726

Примітки д\в
Керівник Мислицький В.-З.I.
Головний бухгалтер Стрiжик Г.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" за ЄДРПОУ 00446428
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5755 14738
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7054 ) ( 14364 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

374
 збиток 2095 ( 1299 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 6 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 633 ) ( 867 )
Витрати на збут 2150 ( 714 ) ( 922 )
Інші операційні витрати 2180 ( 207 ) ( 374 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 2847 ) ( 1789 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 95
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 105 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 2847 ) ( 1799 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -427 386
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 3274 ) ( 1413 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3274 -1413

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 4273 10386
Витрати на оплату праці 2505 1533 2186
Відрахування на соціальні заходи 2510 572 801
Амортизація 2515 275 399
Інші операційні витрати 2520 773 2023
Разом 2550 7426 15795

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 13216 13216
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 13216 13216
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -215.42 -136.12
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -247.73 -106.91
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д\в
Керівник Мислицький В.-З.I.
Головний бухгалтер Стрiжик Г.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" за ЄДРПОУ 00446428
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

8940

14887
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 7 4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 4987 )

( 11896 )
Праці 3105 ( 1687 ) ( 1780 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 678 ) ( 877 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 457 ) ( 41 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 38 ) ( 22 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 101 ) ( 465 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 318 ) ( 359 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 910 ) ( 213 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 130 ) ( 10 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 99 74
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 117 ) ( 68 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -117 -68
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -18 6
Залишок коштів на початок року 3405 23 17
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 5 23

Примітки д\в
Керівник Мислицький В.-З.I.
Головний бухгалтер Стрiжик Г.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" за ЄДРПОУ 00446428
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Не складався.
Керівник Мислицький В.-З.I.
Головний бухгалтер Стрiжик Г.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" за ЄДРПОУ 00446428
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 330 1158 0 0 -8616 0 0 -7128
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 330 1158 0 0 -8616 0 0 -7128
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -3274 0 0 -3274
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -3274 0 0 -3274
Залишок на кінець року 4300 330 1158 0 0 -11890 0 0 -10402

Примітки д\в
Керівник Мислицький В.-З.I.
Головний бухгалтер Стрiжик Г.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький молочний завод " ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 Р.
1. Органiзацiя.
ВАТ "Дрогобицький молочний завод" створено шляхом перетворення Дрогобицького молочного заводу у вiдкрите акцiонерне товариство 15.06.1995р. Згiдно рiшення загальних зборiв та згiдно вимог закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено назву товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод". Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2013 р. складала 17 осiб.
Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента
Серiя i номер свiдоцтва А 00 №465928
Дата державної реєстрацiї 19.09.1997
Орган, що видав свiдоцтво Дрогобицька районна державна адмiнiстрацiя Львiвської областi
Зареєстрований статутний капiтал (грн.) 330400
Сплачений статутний капiтал (грн.) 330400
Iнформацiя про випуски акцiй
Дата реєстрацiї випуску Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Тип цiнного паперу Форма iснування та форма випуску Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) Кiлькiсть акцiй (штук)
1 2 3 5 6 7 8
06.05.2011 27/13/1/11 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР Акцiї Iменнi простi Бездокументарна Iменнi 25 13216
2. Основа надання iнформацiї
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказане iнше.
Керiвництво ПАТ вибрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.
У 2012 роцi ПАТ було складеноо попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної в 2012 роцi на основi МСФЗ, використанi в якостi порiвняльних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтнi перiоди 2013р.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi .
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку
Узгодження власного капiталу на 31 грудня 2012 та 2013 рокiв та прибутку за рiк, що закiнчився цими датами у фiнансовiй звiтностi за Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України (П(с)БО) та за МСФЗ, надане на¬ступним чином:
Узгодження власного капiталу станом на 31грудня 2011 року
тис.грн.
Актив Код рядка На 31.12.11 по ПСБУ Эфект переходу на МСФЗ На 31.12.11 по МСФЗ
1 2 3 4 5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи: 1000 - -
первiсна вартiсть 1001 - - -
накопичена амортизацiя 1002 - - -
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 15 (15) -
Основнi засоби: 1010 3 650 - 3 611
первiсна вартiсть 1011 7 381 (103) 7 278
знос 1012 (3 731) 64 (3 667)
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - - -
Довгостроковi бiологiчнi активи: 1020 - - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 - - -
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - - -
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 - - -
Вiдстроченi податковi активи 1045 - - -
Iншi необоротнi активи 1080 - - -
Усього за роздiлом I 1095 3 665 (54) 3 611
II. Оборотнi активи
Запаси 1100 976 - 976
Поточнi бiологiчнi активи 1105 - - -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 1125 3 347 - 3 347
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом 1130 - - -
у тому числi з податку на прибуток 1131 - - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 775 - 775
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - - -
Грошовi кошти та їх еквiваленти: 1165 17 - 17
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 1 110 (1 110) -
Поточна фiнансова дебiторська заборгованiсть 1085 - - -
Iншi оборотнi активи 1190 - - -
Усього за роздiлом II 1195 6 225 (1 110) 5 115
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 - - -
Баланс 1300 9 890 (1 164) 8 726

Пасив Код рядка На 31.12.11 по ПСБУ Эфект переходу на МСФЗ На 31.12.11 по МСФЗ
1 2 3 4 5
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 1400 330 - 330
Капiтал в дооцiнках 1405 1 158 - 1 158
Додатковий капiтал 1410 - - -
Резервний капiтал 1415 - - -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (5 967) (1 236) (7 203)
Неоплачений капiтал 1425 - - -
Вилучений капiтал 1430 - - -
Iншi резерви 1435 - - -
Усього за роздiлом I 1495 (4 479) (1 236) (5 715)
II. Довгостроковi зобов'язання
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 - - -
Довгостроковi кредити банкiв 1510 - - -
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 3 799 - 3 799
Довгостроковi забезпечення 1520 - - -
Цiльове фiнансування 1525 - - -
Усього за роздiлом II 1595 3 799 - 3 799
Ш. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв 1600 - - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 10 289 - 10 289
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 1620 27 - 27
у тому числi з податку на прибуток 1621 - - -
зi страхування 1625 27 - 27
з оплати працi 1630 127 - 127
Поточнi забезпечення 1650 - 72 72
Доходи майбутнiх перiодiв 1655 - - -
Iншi поточнi зобов’язання 1690 100 - 100
Усього за роздiлом Ш 1695 10 570 72 10 642
IV. Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - - -
Баланс 1900 9 890 (1 164) 8 726

Узгодження власного капiталу станом на 31грудня 2012 року
Актив Код рядка На 31.12.12 по ПСБО Эфект переходу на МСФЗ На 31.12.12 по МСФЗ
1 2 3 4 5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи: 1000 - -
первiсна вартiсть 1001 - - -
накопичена амортизацiя 1002 - - -
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 73 (73) -
Основнi засоби: 1010 3 369 - 3 384
первiсна вартiсть 1011 7 499 (50) 7 449
знос 1012 (4 130) 65 (4 065)
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - - -
Довгостроковi бiологiчнi активи: 1020 - - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 - - -
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - - -
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 - - -
Вiдстроченi податковi активи 1045 - 427 427
Iншi необоротнi активи 1080 - - -
Усього за роздiлом I 1095 3 442 369 3 811
II. Оборотнi активи
Запаси 1100 493 - 493
Поточнi бiологiчнi активи 1105 - - -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 1125 4 201 - 4 201
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом 1130 - - -
у тому числi з податку на прибуток 1131 - - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 935 - 935
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - - -
Грошовi кошти та їх еквiваленти: 1165 23 - 23
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 1 111 (1 110) 1
Поточна фiнансова дебiторська заборгованiсть 1085 - - -
Iншi оборотнi активи 1190 - - -
Усього за роздiлом II 1195 6 763 (1 110) 5 653
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 - - -
Баланс 1300 10 205 (741) 9 464

Пасив Код рядка На 31.12.12 по ПСБО Эфект переходу на МСФЗ На 31.12.11 по МСФЗ
1 2 3 4 5
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 1400 330 - 330
Капiтал в дооцiнках 1405 1 158 - 1 158
Додатковий капiтал 1410 - - -
Резервний капiтал 1415 - - -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (7 803) (813) (8 616)
Неоплачений капiтал 1425 - - -
Вилучений капiтал 1430 - - -
Iншi резерви 1435 - - -
Усього за роздiлом I 1495 (6 315) (813) (7 128)
II. Довгостроковi зобов'язання
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 - - -
Довгостроковi кредити банкiв 1510 - - -
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 3 800 - 3 800
Довгостроковi забезпечення 1520 - - -
Цiльове фiнансування 1525 - - -
Усього за роздiлом II 1595 3 800 - 3 800
Ш. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв 1600 - - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 7 422 - 7 422
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 1620 25 - 25
у тому числi з податку на прибуток 1621 - - -
зi страхування 1625 95 - 95
з оплати працi 1630 126 - 126
Поточнi забезпечення 1650 - 72 72
Доходи майбутнiх перiодiв 1655 - - -
Iншi поточнi зобов’язання 1690 5 052 - 5 052
Усього за роздiлом Ш 1695 12 720 72 12 792
IV. Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - - -
Баланс 1900 10 205 (741) 9 464
Узгодження власного капiталу станом на 31грудня 2013 року
Актив Код рядка На 31.12.13 по ПСБО Эфект переходу на МСФЗ На 31.12.13 по МСФЗ
1 2 3 4 5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи: 1000 - -
первiсна вартiсть 1001 - - -
накопичена амортизацiя 1002 - - -
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 21 (21,0) -
Основнi засоби: 1010 2 816 2 816
первiсна вартiсть 1011 6 889 (97,0) 6 792
знос 1012 (4 073,0) 53 (4 020,0)
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - - -
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 1016
Знос iнвестицiйної нерухомостi 1017 - - -
Довгостроковi бiологiчнi активи: 1020 - - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 - - -
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - - -
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 - - -
Вiдстроченi податковi активи 1045 - - -
Iншi необоротнi активи 1090 - - -
Усього за роздiлом I 1095 2 837 (65,0) 2 772
II. Оборотнi активи
Запаси 1100 43 - 43
Поточнi бiологiчнi активи 1110 - - -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 1125 2 840 - 2 840
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 1130 - - -
з бюджетом 1135
у тому числi з податку на прибуток 1136 - - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 1 092 - 1 092
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - - -
Грошовi кошти та їх еквiваленти: 1165 5 - 5
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 - - -
Поточна фiнансова дебiторська заборгованiсть 1085 - - -
Iншi оборотнi активи 1190 7 102 (1 111,0) 5 991
Усього за роздiлом II 1195 11 082 (1 111,0) 9 971
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 - - -
Баланс 1300 13 919 (1 176,0) 12 743

Пасив Код рядка На 31.12.13 по ПСБО Эфект переходу на МСФЗ На 31.12.13 по МСФЗ
1 2 3 4 5
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 1 400 330 - 330
Капiтал в дооцiнках 1 405 1 158 - 1 158
Додатковий капiтал 1 410 - - -
Резервний капiтал 1 415 - - -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1 420 (10 642,0) (1 248,0) (11 890,0)
Неоплачений капiтал 1 425 - - -
Вилучений капiтал 1 430 - - -
Iншi резерви 1 435 - - -
Усього за роздiлом I 1 495 (9 154,0) (1 248,0) (10 402,0)
II. Довгостроковi зобов'язання
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1 500 - - -
Довгостроковi кредити банкiв 1 510 - - -
Iншi довгостроковi зобов'язання 1 515 3 801 - 3 801
Довгостроковi забезпечення 1 520 - - -
Цiльове фiнансування 1 525 - - -
Усього за роздiлом II 1 595 3 801 - 3 801
Ш. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв 1 600 - - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1 610 - - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 615 8 665 - 8 665
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 1 620 1 289 - 1 289
у тому числi з податку на прибуток 1 621 - - -
зi страхування 1 625 14 - 14
з оплати працi 1 630 21 - 21
Поточнi забезпечення 1 660 - 72 72
Доходи майбутнiх перiодiв 1 665 - - -
Iншi поточнi зобов’язання 1 690 9 283 - 9 283
Усього за роздiлом Ш 1 695 19 272 72 19 344
IV. Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - - -
Баланс 1900 13 919 (1 176,0) 12 743


Узгодження сукупного прибутку за 2012 рiк
тис.грн.
Статья код строки За 2012 рiк по ПСБО Эфект вiд переходу на МСФЗ За 2012рiк по МСФЗ
Дохiд вiд реалiзацiї 2000 14 738 - 14 738
Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг 2060 - - -
Валовий дохiд 2090 378 (4,0) 374
Iншi доходи 2100 - - -
Витрати за збут 2150 (922,0) - (922,0)
Адмiнiстративнi витрати 2130 (867,0) - (867,0)
Iншi витрати 2180 (374,0) - (374,0)
Операцiйний дохiд 2190 (1 785,0) (4,0) (1 789,0)
Дохiд вiд участi в капiталi 2200 - - -
Фiнансовi доходи 2220 - - -
Фiнансовi витрати 2250 - - -
Фiнансовий результат до оподаткування 2290 (1 795,0) (4,0) (1 799,0)
Податок на прибуток 2300 (41,0) 427 386
Чистий прибуток за перiод 2350 (1 836,0) 423 (1 413,0)

Прибуток вiд переоцiнки необоротних активiв 2405 - - -
Вплив змiн валютних курсiв 2410 - - -
Податок на прибуток, пов’язаний з iншими сукупними доходами 2455 - - -
Разом сукупний дохiд за рiк 2465 (1 836,0) 423 (1 413,0)


Узгодження сукупного прибутку за 2013 рiк
тис.грн.
Статья код строки За 2013 рiк за ПСБО Эфект вiд переходу на МСФЗ За 2013 рiк за МСФЗ
Дохiд вiд реалiзацiї 2000 5 755 - 5 755
Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг 2060 - - -
Валовий дохiд 2090 (1 291,0) (8,0) (1 299,0)
Iншi доходи 2100 - - -
Витрати за збут 2150 (714,0) - (714,0)
Адмiнiстративнi витрати 2130 (633,0) - (633,0)
Iншi витрати 2180 (207,0) - (207,0)
Операцiйний дохiд 2190 (2 839,0) (8,0) (2 847,0)
Дохiд вiд участi в капiталi 2200 - - -
Фiнансовi доходи 2220 - - -
Фiнансовi витрати 2250 - - -
Фiнансовий результат до оподаткування 2290 (2 839,0) (8,0) (2 847,0)
Податок на прибуток 2300 - (427,0) (427,0)
Чистий прибуток за перiод 2350 (2 839,0) (435,0) (3 274,0)

Прибуток вiд переоцiнки необоротних активiв 2405 - - -
Вплив змiн валютних курсiв 2410 - - -
Податок на прибуток, пов’язаний з iншими сукупними доходами 2455 - - -
Разом сукупний дохiд за рiк 2465 (2 839,0) (435,0) (3 274,0)

Використання оцiнок та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебi¬торської заборгованостi та справедливої основних засобiв та вартостi iнвестицiйної нерухомостi.
Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активi зобов'язань протягом наступного фiнансового перiоду, представленi вище у таблицях.
Функцiональна валюта
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня.
3. Основнi принципи бухгалтерського облiку та облiкової полiтики
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• фiнансовий актив, доступний для продажу;
• iнвестицiї, утримуванi до погашення;
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов'язання - кредити банкiв.
Пiдчас первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового актива чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку, у разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу. На дату переходу на МСФЗ та звiтну дату доступних для продажу фiнансових активiв не було.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення. На дату переходу на МСФЗ та звiтну дату фiнансових активiв до погашення не було.
Фiнансовi зобов'язання.
Кредити банкiв.
Первiсно кредити банкiв визнаються за сумою надходжень .
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Пiдприємство має юри¬дичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно
Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких з 01сiчня 2012р – бiльше 2500грн.
Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило не застосувувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, Пiдприємс¬тво використало оцiнку основних засобiв, що була здiйснена до дати перехо¬ду на МСФЗ (01.01.2012) та використовує цю вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Подальшi витрати.
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв вит¬рати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вар¬тостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задоволь¬няють критерiям визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв
Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:
Будинки та споруди 1-6,67%
Машини та обладнання 20-50%
Транспортнi засоби 20%
Iнструменти, прилади та iнвентар 25%
Iншi основнi засоби
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з тих дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 20-50%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. На звiтну дату пiдприємство не мало нематерiальних активiв.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
Пiдприємство не здiйснювало на кожну звiтну дату оцiнки, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися i не зменшувало балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi.
Iнвестицiйна нерухомiсть
На дату переходу на МСФЗ i зiтну дату iнвестицiйної нерухомстi не було.
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу. На дату переходу на МСФЗ i зiтну дату довгострокових необоротних активiв, призначених для продажу не було.
Оренда. На дату переходу на МСФЗ i зiтну дату об'єктiв фiнансової оренди не було.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витра¬ти на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток є сумою витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) за звiтний перiод згiдно податкової декларацiї. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тим¬часових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковува¬ного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцi¬нити суму зобов'язання.
Виплати працiвникам
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам пiд час перебування у вiдпустках як забезпечення витрат на вiдпустки - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду України. Поточнi внески нараховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної латнi та процентнi нарахування на фонд оплати працi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi що й вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частиш собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйний курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перерахо¬вуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Пiдприємство на дату балансу iноземної валюти на рахунках не мало.
Умовнi зобов'язання та активи.
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження еконо¬мiчних вигод є ймовiрним.
Прийняття нових стандартiв.
При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi новi i змi¬ненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2013 року. У вiдповiдностi до вимог МСБО 1. Пiдприємство прийняло рiшення подавати iнформацiю про сукуп-ний дохiд у одному звiтi — Звiтi про сукупний дохiд.
Для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi Пiдприємство використало форми, встановленi НП (С) БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» iз змiнами
внесеними наказом Мiнфiну вiд 27.06.2013 р. №627. При складаннi фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами в тих випадках, коли цими стандартами вимагається розкривати iнформацiю, подання якої не передбачено чинними фор-мами, така iнформацiя розкрита в цих примiтках до фiнансових звiтiв.
Тис.грн.
2012р. 2013р.
4. Дохiд вiд реалiзацiї
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 14738 5755
Дохiд вiд реалiзацiї послуг

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв
Всього доходи вiд реалiзацiї 14738 5755
5. Собiвартiсть реалiзацiї

Матерiальнi затрати 10386 4273
Витрати на оплату працi 2186 1533
Вiдрахування на соцiальнi заходи 801 572
Амортизацiя 399 275
Iншi операцiйнi витрати 592 773
Разом 14364 7426

6. Iншi доходи, iншi витрати
Iншi доходи 95
0
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти
Iншi операцiйнi доходи -
6
Дохiд вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi


Iншi витрати 105 0
iншi витрати операцiйної дiяльностi 374
207
7. Витрати на збут
Всього витрат 922 714
8. Адмiнiстративнi витрати
Всього адмiнiстративних витрат 867 633
9. Фiнансовi доходи та витрати --
Процентнi доходи -


8.Необоротнi активи
Актив Код рядка На 31.12.11 по ПСБУ Эфект переходу на МСФЗ На 31.12.11 по МСФЗ
1 2 3 4 5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи: 1000 - -
первiсна вартiсть 1001 - - -
накопичена амортизацiя 1002 - - -
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 15 (15) -
Основнi засоби: 1010 3 650 - 3 611
первiсна вартiсть 1011 7 381 (103) 7 278
знос 1012 (3 731) 64 (3 667)
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - - -
Актив Код рядка На 31.12.12 по ПСБО Эфект переходу на МСФЗ На 31.12.12 по МСФЗ
1 2 3 4 5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи: 1000 - -
первiсна вартiсть 1001 - - -
накопичена амортизацiя 1002 - - -
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 73 (73) -
Основнi засоби: 1010 3 369 - 3 384
первiсна вартiсть 1011 7 499 (50) 7 449
знос 1012 (4 130) 65 (4 065)
Актив Код рядка На 31.12.13 по ПСБО Эфект переходу на МСФЗ На 31.12.13 по МСФЗ
1 2 3 4 5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи: 1000 - -
первiсна вартiсть 1001 - - -
накопичена амортизацiя 1002 - - -
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 21 (21,0) -
Основнi засоби: 1010 2 816 2 816
первiсна вартiсть 1011 6 889 (97,0) 6 792
знос 1012 (4 073,0) 53 (4 020,0)


9. Торговельна та iнша дебiторська та кредиторська заборгованiсть

31.12.12 31.12.13
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 1125 4 201 2840
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом 1130 - -
у тому числi з податку на прибуток 1131 - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 935 1092


13. Податок на прибуток.
Узгодження чистого прибутку до оподаткування i прибутку по податковiй декларацiї
2012р. 2013р.

Прибуток (збиток ) за перiод до оподаткування по Ф2 -1840 -2847

РIЗНИЦI:

Постiйнi рiзницi
Всього постiйних рiзниць 0 0
Тимчасовi рiзницi:
Всього тимчасових рiзниць 2035 2847

Прибуток до оподаткування за декларацiєю 195 0

Ставка податку на прибуток 0,21 0,19

Податок на прибуток 41 0

Коригування по узгодженню прибутку 0 0

Поточний податок на прибуток 41 0

Погодження прибутку в цiлях оподаткування
Податок з прибутку до оподаткування -386 -541

Податок з постiйних рiзниць 0 0

Витрати з податку на прибуток -386 -541

Изменения в текущих и остроченных налогах за период / Movement in current and deferred taxes for the year:

Сумарний податок на пибуток (поточний i вiдкладений) -386 -541

Ефективна ставка податку на прибуток 21% 19%

Всього податок на прибуток за перiод

Поточний податок на прибуток 41 0

Вiдстрочений податок на прибуток - зобовязання(актив) -427 -541

Витрати з податку на прибуток -386 -541

У звязку з тим, що Пiдприємство не очiкує, що вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi вiдстрочених ативiв чи зобовязань зменшить (чи збiльшить ) майбутнi податковi платежi, вiдображення вiдстрочених податкових активiв i зобовязань не здiйснювалось.
14. Статутний капiтал
Статутний капiтал становить 330,4 тис.грн. i вiдповiдає розмiру у статутi Товариства. Випуск простих iменних акцiй Товариства на суму 330400, 00 грн., що був подiлений на 13216 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25,00 грн., зареєстрований у встановленому порядку.
Iнший додатковий капiтал на 31.12.2013 р. становить 1158 тис.грн.
У 2012 роцi змiн, пов’язаних iз статутним капiталом ПIДПРИЄМСТВА, не вiдбувалося.
Станом на 31.12.2013р. резервний капiтал ПIДПРИЄМСТВОМ не сформований
15. Державнi субсидiї.
Станом на 31 грудня 2012 та 2013 рокiв державних субсидiй Пiдприємство не отримувало.
16. Пенсiї та пенсiйнi плани.
Пiдприємство не має недержавних пенсiйних програм.
17. Умовнi зобов'язання на звiтну дату умовних зобов'язань не було.

18. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податко¬вому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному сере¬довищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяль¬ностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засно¬ване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiв¬ництва, Пiдприємство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдни¬ми податковими органами протягом трьох рокiв.
Нестабiльнiсть економiчної ситуацiї в Українi
Протягом останнiх мiсяцiв економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на ринках. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вжи¬вання стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан еко¬номiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Пiдприємства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.
Економiчне середовище
Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування еко¬номiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю ак¬тивiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованос¬тi згiдно зi строками погашення.
Керiвництво Пiдприємства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернен¬ня та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Пiдприємство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат еко¬номiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичай¬ної дiяльностi Пiдприємства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi за¬ходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзни¬ми країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвниц¬тва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

19. Мета та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi.
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик л iквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язаного з можливiстю дефолту контрагента, мак¬симальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.
Ризик лiквiдностi
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки гро¬шових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.
Управлiння капiталом
Пiдприємство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростан¬ня рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури зоборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складо¬вим ризики. На основi отриманiх висновкiв пiдприємство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також погашення iснуючих позик.
20. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв.
Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
21. Подiї пiсля Балансу. Керiвництвом пiдприємства прийнято рiшення про тимчасове зупинення виробництва у другому пiврiччi 2013 року. На дату балансу i дату перевiрки рiшення щодо подальшого функцiонування пiдприємства не прийнятi.
Керiвник Мислицький З.I.

Головний бухгалтер Стрiжик Г.М.

Продовження тексту приміток

д\в

Продовження тексту приміток

д\в

Продовження тексту приміток

д\в