Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00446428
4. Місцезнаходження
Львівська , -, 82100, м. Дрогобич, вул.Гайдамацька, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(244) 5-53-87 (244) 5-53-87
6. Електронна поштова адреса
drogmol@emiti.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України №78   30.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.dmilk.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Товариство не володiє жодними лiцензiями. Посада корпоративного секретаря не передбачена. Послугами рейтингового агентства Товариство не користується. Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались. Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось. Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались. Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався. Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались. Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали Випуск iпотечних облiгацiй не здйснювався. Iпотечнi активи вiдсутнi Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався. Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №465928
3. Дата проведення державної реєстрації
19.09.1997
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
330420
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.41 переробка молока та виробництво сиру
- -
- -
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Цен.фiлiя ПАТ <Кредобанк>
2) МФО банку
325365
3) поточний рахунок
2600602983158
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл. 20823070 79000 Львiв вул. Сiчових Стрiльцiв 3 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кунта Сергiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 007782 24.11.1998 Червоноградським МВ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Перший Український Мiжнародний Банк" (ПУМБ), Начальник вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3 роки
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ї ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник КУА "Євроiнвест" ПВIФ "Днiпро". Начальник вiддiлу у м.Львiв вул Грунвальська,5а, код ЄДРПОУ 14282829. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв товариства (протокол №14 вiд 25.04.2014р.):обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барбадин-Мiнчак Наталя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 548350 15.03.2007 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "ТПГ "Аркан", юрист;
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ї ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ТзОВ "ЮКА Бароко> директор (код ЄДРПОУ 35854819, м.львiв вул Глихий кут,1/3. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв товариства (протокол №14 вiд 25.04.2014р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод"/
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 456151 31.05.1997 Городоцьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада - голова Правлiння ВАТ "Комарнiвський сирзавод"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.06.2011 на 5 рокiв
9) Опис
Органiзовує роботу Правлiння та Товариства в цiлому i несе персональну вiдповiдальнiсть за результати їх роботи. Здiйснює представництво Товариства перед третiми особами без довiреностi.В межах своєї компетенцiї видає накази, розпорядження та дає уснi вказiвки з питань дiяльностi Товариства, розподiляє обов"язки мiж членами правлiння, делегує вирiшення окремих питань, органiзує ведення протоколiв засiдань правлiння. У разi, якщо виконання окремих повноважень Головою правлiння вiдповiдно до Статуту потребують погодження Спостережної ради, то рiшення iз цих питань набирають чинностi пiсля їх погодження Спостережною радою. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно Статуту, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про правлiння". Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Голови правлiння визначаються умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди та на розкриття паспортних даних. Здiйснює представництво товариства перед третiми особами без довiреностi., здiйснює керiвництво поточною дiяльнiсю товариства, пiдписує вiд iменi товариства колективний договiр, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Зiгдно рiшення Наглядової ради (протокол №09/06/2011 вiд 09.06.2011 року) призначено на посаду Голови правлiння.Посада на iнших пiдприємствах: Голова правлiння ВАТ <Комарнiвський сирзавод>, 20798129, м.Комарно, вул Щирецька,12 Львiвська обл.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiлiнкевич Андрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 039991 12.12.1995 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Агро", фiнансовий директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах : фiнансовий директор ТзОВ <Агро> 22355904 м.Львiв вул Залiзнична,56.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куцiр Любомир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 300850 18.11.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Львiвський холодокомбiнат" - механiк.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2011 5 рокiв
9) Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах: механiк ПАТ <Львiвський холодокомбiнат>, м.Львiв вул Повiтряна,2
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Василикiв Ганна Осипiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 015325 25.06.2002 Дрогобицьким МРВ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Дрогобицький молочний завод" -iнспектор по кадрах.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єдинак Олекг Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 525180 28.07.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу ВАТ "Дрогобицький молочний завод"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максимець Андрiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 326799 30.03.2004 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Львiвський Холодокомбiнат", начальник вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, укладання контракту iз Головою правлiння. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядовуу раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посади на iнших пiдприємствах: начальник вiддiлу ПАТ <Львiвський холодокомбiнат> м.Львiв вул Повiтряна,201553706. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв товариства (протокол №14 вiд 25.04.2014р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стрiжик Ганна Марянiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 631225 28.10.1997 Городоцьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Дрогобицький молочний завод", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2011 3 роки
9) Опис
Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посади на iнших пiдприємствах: головний бухгалтер ВАТ <Комарнiвський сирзавод> 20798129,м.Комарно вул Щирецька,12 Львiвська обл
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мольдерф Назар Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 281483 01.09.2003 Сихiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
оператор-контролер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посади на iнших пiдприємствах: оператор-контролер ПАТ <Львiвський холодокомбiнат> м.Львiв вул Повiтряна,201553706.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової ради Кунта Сергiй Юрiйович КВ 007782 24.11.1998 Червоноградським МВ УМВСУ у Львiвськiй областi 1 0.0076 1 0 0 0
Член Налядової рад ради Барбадин-Мiнчак Наталя Михайлiвна КС 548350 15.03.2007 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 2 0.015 2 0 0 0
Голова правлiння Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович КА 456151 31.05.1997 Городоцьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Пiлiнкевич Андрiй Володимирович КА 039991 12.12.1995 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Куцiр Любомир Михайлович КВ 300850 18.11.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл 0 0 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Василикiв Ганна Осипiвна КС 015325 25.06.2002 Дрогобицьким МРВ УМВСУ у Львiвськiй областi 20 0.15 20 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Єдинак Олег Петрович КА 525180 28.07.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 1 0.0076 1 0 0 0
Голова Наглядової ради ради Максимець Андрiй Юрiйович КС 326799 30.03.2004 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 1 0.0076 1 0 0 0
Головний бухгалтер Стрiжик Ганна Марянiвна КА 631225 28.10.1997 ГородоцькимРВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Мольдерф Назар Петрович КС 281483 01.09.2003 Сихiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Усього 25 0.195 25 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Копитко Богдан Йосипович СМ 436360 22.02.2002 Чабанським СВМ УМВСУ у Київськiй областi 9180 69.46 9180 0 0 0
Усього 9180 69.46 9180 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 69.64
Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1.Про обрання лiчильної комiсiї.2.Про обрання голови та секретаря зборiв.3.Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв.4.Звiт органiв управлiння Товариства про роботу у звiтному перiодi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу. 5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства.6.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть.7.Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради.8.Про обрання Наглядової ради, визначення її кiлькiсного складу та обрання членiв наглядової ради. Про затвердження умов договорiв з членами наглядової ради. 9.Формування резервного капiталу товариства.10.Розподiл прибутку i збиткiв товариства. Пропозицiї щодо порядку денного не надходило. Принятi рiшення: 1. Обрано лiчильну комiсiю. 2.Обрано голову та секретаря зборiв. 3. Затверджено регламент роботи загальних зборiв. 4.Звiт органiв управлiння Товариства про роботу у звiтному перiодi - затверджено. Звiт Наглядової ради Товариства - взято до уваги. 5.Рiчний звiт та баланс Товариства - затверджено. 6.Попередньо схвалено будь-якi значнi правочини. 7. Вiдкликано склад Наглядової ради. 8. Обрано склад Наглядової ради. 9. В зв'язку з наявнiстю збиткiв Резервний фонд не може бути сформовано. 10.Збитки Товариства вiдповiдно до показникiв фiнансово-господарської дiяльностi у розмiрi 10642000,00 грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нfцiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська - м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40, 279-13-25
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Дiяльнiсть Центрального депозитарiю України
Опис Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв , що були зареєстрованi рiшенням НКЦПФР №2092 вiд 01.10.2013р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "АКБ "Львiв"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09801546
Місцезнаходження 79008 Україна Львівська - м. Львiв вул.Сербська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А01 №207642
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.11.2008
Міжміський код та телефон (032) 245-61-21
Факс (032) 245-61-21
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, депозитарна дiяльнiсть: Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв, Послуги зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр №7/ДЕ/2011 вiд 18.05.2011

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.05.2011 27/13/1/11 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000162341 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 25 13216 330400 100
Опис Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював. Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 24.03.2011 р. випуск акцiй переведно з документарної форми у бездокументрану форму iснування.
 

XI. Опис бізнесу

ВАТ "Дрогобицький молочний завод" створено шляхом перетворення Дрогобицького молочного заводу у вiдкрите акцiонерне товариство 15.06.1995р. Згiдно рiшення загальних зборiв та згiдно вимог закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено назву товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"
 
Дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не створювалось. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось. Усi виробничi пiдроздiли знаходяться за мiсцезнаходженням товариства.
 
середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -17, кадрової програми немає.
 
Не належить.
 
Не проводить.
 
Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.
 
Протягом 2014 року ПIДПРИЄМСТВО здiйснювало нарахування амортизацiї необоротних активiв за прямолiнiйним методом. Змiн у методi нарахування амортизацiї основних засобiв не вiдбувалося. Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями (далi - Податковий кодекс). У складi запасiв у 2013 роцi пiдприємство вiдображає виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю). Протягом 2013 року здiйснена iнвентаризацiя наявних запасiв пiдприємства.
 
Основним виробництвом ВАТ"Дрогобицького молочного заводу" є заготiвля та переробка молока. Особливостей стану розвитку галузi немає.
 
Вiдчуження та придбання активiв не вiдбувалось.
 
Правочинiв не вiдбувалось.
 
Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась.Умови використання основних засобiв нормальнi.
 
Ступiнь залежностi вiд законодавчих обмежень - середня
 
Протягом звiтного перiоду фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства не було.
 
Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємства за темпами нагромадження власного каптiалу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотнiх коштiв. Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, пошуку нових замовникiв, зменшення енергомiсткостi продукцiї.
 
Укладених, але ще невиконаних договорiв немає.
 
Закiнчити реконструкцiю заводу i перехiд на новi технологiї. Iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть товариства: Середнiй вплив: нестабiльнiсть полiтичного становища, недосконале законодавство, знос обладнання, забруднення навколишнього середовища. Незначний вплив: низька платоспроможнiсть споживачiв.
 
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.
 
Немає.
 
Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6889 4735 0 0 6889 4735
будівлі та споруди 3098 3098 0 0 3098 3098
машини та обладнання 2571 1066 0 0 2571 1066
транспортні засоби 1115 527 0 0 1115 527
інші 105 44 0 0 105 44
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6889 4735 0 0 6889 4735
Опис д/в

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -10737 -10402
Статутний капітал (тис. грн.) 330 330
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 330 330
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з рiшенням Державної комiсiї з цнiних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 "Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними балансу.
Висновок Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх невiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 18611 X X
Усього зобов'язань X 18611 X X
Опис: д/в

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
25.04.2014 28.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ "Галаудитконсалтинг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31658287
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79053, м. Львiв, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2757 30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 214 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ "Галаудитконсалтинг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31658287
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79053, м. Львiв, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2757 30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДРОГОБИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД "
за 2014 рiк
Керiвництву та акцiонерам ПАТ
"Дрогобицький молочний завод"
Незалежна аудиторська фiрма ТзОВ “Галаудитконсалтинг”:
- код за ЄДРПОУ:31658287;
-мiсцезнаходження аудиторської фiрми: 79053 м.Львiв, вул.Володимира Великого буд.81кв.36;
-свiдоцтво про внесення у реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 03 листопада 2011 року №240/4 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 03.11.2016 року;
- свiдоцтво про проходження контролю якостi аудиторських послуг, рiшення Аудиторської палати України вiд 27 сiчня 2011 р., № 227/4.
1.Звiт щодо фiнансової звiтностi.
Ми, незалежна аудиторська фiрма ТзОВ “Галаудитконсалтинг” , провели перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький молочний завод " (далi – ПIДПРИЄМСТВО).
Повна назва ПIДПРИЄМСТВА українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод".
Код за ЄДРПОУ: 00446428.
Мiсцезнаходження (юридична адреса): 82100, Україна, Львiвська обл., Дрогобицький район , м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 5.
Дата реєстрацiї 19.09.1997, Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А 00 №465928 вiд 08.04.2011р. Мiсце проведення державної реєстрацiї: Дрогобицька районна державна адмiнiстрацiя Львiвської областi.
Основнi види дiяльностi ПIДПРИЄМСТВА за звiтний перiод згiдно КВЕД:
10.51. Виробництво молочних продуктiв
46.33.0 Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, жирами
47.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом
Емiсiя акцiй зареєстрована Львiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку вiд 30.10.2001р. №71/13/1/01. Акцiонери, що володiють бiльш як 10% акцiй статутного фонду:

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи*
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук)
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)

Копитко Богдан Йосипович
13.12.2005
9180
69.46Перевiркою було охоплено фiнансово-господарську дiяльнiсть ПIДПРИЄМСТВА за перiод з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року з метою аудиторську перевiрку повного пакету рiчної фiнансової звiтностi Замовника за 2014 звiтний рiк з метою висловлення аудитором думки про те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Замовника на 31.12.2014 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
При здiйсненнi перевiрки аудитор керувалась вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", положеннями та вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2013 року, що обов’язковi для застосування в якостi нацiональних стандартiв аудиту у вiдповiдностi до рiшення Аудиторської палати України № 304/1 вiд 24.12.2014р. , якi зобов’язують нас планувати i проводити аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi у тому, що фiнансовi звiти та данi облiку не мiстять суттєвих викривлень, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Аудиторський висновок був пiдготовлений та складений вiдповiдно до:
Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженому рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360 (у чиннiй редакцiї).
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПIДПРИЄМСТВА є:
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (IFRS) - МСФЗ;
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (бухгалтерського облiку) (IAS) – МСБО.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовуваної основи фiнансової звiтностi (Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi), включаючи її достовiрне подання. Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстять суттєвих виправлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлювання думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлювання нашої думки.
Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв пiдприємства, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки.
В результатi перевiрки встановлено наступнi обставини, що можуть мати вплив на спроможнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть:
- на звiтну дату власний капiтал становить (10737) тис.грн. що суперечить вимогам законодавства. Фактично пiдприємство може бути оголошене банкрутом;
- у процесi перевiрки встановлено, що Пiдприємством використано для оцiнки необоротних активiв проведену у попереднi експертну оцiнку основних засобiв, яку необхiдно переглянути з залученням незалежного оцiнювача.
- керiвництвом пiдприємства прийнято рiшення про зупинення виробництва з другого пiврiччi 2013 року. На дату балансу i дату перевiрки рiшення щодо подальшого функцiонування пiдприємства не прийнятi.
Висловлення умовно-позитивної думки
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, а також коригувань, якi могли б бути потрiбнi, фiнансовi звiти представляють достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства ”Дрогобицький молочний завод" станом на 31 грудня 2014 року, фiнансовi результати його господарської дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився у вказану дату, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Додаткова iнформацiя.
Станом на 31.12.2014 року Товариство у зв’язку з накопиченими збитками мало вiд»ємне значення чистих активiв (10737 тис.грн.), що не вiдповiдає вимогам законодавства щодо вартостi чистих активiв i потребує вжиття заходiв для забезпечення вiдповiдностi розмiру чистих активiв ПАТ вимог законодавства або прийняття рiшення щодо подальшого функцiонування Товариства.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") - не виявлено.
У вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПIДПРИЄМСТВА виконання значних правочинiв вiд 10 до 25% вартостi активiв пiдприємства за даними рiчної звiтностi потребує дозволу Наглядової ради пiдприємства, а виконання значних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв пiдприємства за даними рiчної фiнансової звiтностi потребує рiшення загальних зборiв акцiонерiв пiдприємства.
Згiдно iнформацiї наданої керiвництвом Пiдприємства у дослiджуваному перiодi значних правочинiв не було.
Корпоративне управлiння органiзовано на пiдприємствi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту пiдприємства. Головою правлiння ПАТ є громадянин України Мислицький Володимир-Зiновiй Iванович. Контрольнi функцiї покладено на ревiзiйну комiсiю. Внутрiшнiй аудит не здiйснюється (пiдроздiл внутрiшнього аудиту не створено).
Аудитором проведенi процедури iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитор дiйшла висновку, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, який стосується доходу, несуттєвий.
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький молочний завод" здiйснювала незалежна аудиторська фiрма ТзОВ “Галаудитконсалтинг”. Свiдоцтво про внесення у реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р. (рiшенням Аудиторської палати України вiд 03 листопада 2011 року №240/4 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 03.11.2016 року). Мiсцезнаходження аудиторської фiрми – 79053, м. Львiв, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36, тел. (032)2453060; факс (032)2453078.
Аудит проведений у вiдповiдностi до умов договору на проведення аудиту № 24\03\15-1 вiд 24 березня 2015 року, роботи щодо визначення достовiрностi фiнансової звiтностi були розпочатi 24 березня 2015 року та закiнченi 28 квiтня 2015 р., про що складений акт приймання-здачi виконаних робiт.
Аудитор, Директор ТзОВ „Галаудитконсалтинг”
(сертифiкат серiї А №004623) Ю.В. Панченкова
Аудитор,
(сертифiкат серiї А №003068 ) С.П.Лозовицький
м.п.
м. Львiв, 28.04.2015р.
2.Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги
Корегування даних попереднiх звiтiв
Згiдно з Балансом станом на 31 грудня 2013 року, i балансом н 31.12.2014 р. у 2014 роцi ПIДПРИЄМСТВО не проводило змiни валюти Балансу на початок звiтного перiоду. ПIДПРИЄМСТВО визначило дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р. Узгодження власного капiталу i валюти балансу станом на 01 сiчня 2012 року (дата переходу на МСФЗ), на 01 сiчня 2013 року, на 31грудня 2013 року i 31 грудня 2014р. внаслiдок здiйснених корегувань залишкiв у вiдповiдностi з МСФЗ 1 розкрито у Примiтах до звiтностi достатньо повно.
2. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки необоротних активiв та фiнансових iнвестицiй ПIДПРИЄМСТВА
Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2014 року та на дату Балансу ПIДПРИЄМСТВА вiдповiдають вимогам МСБО 16 "Основнi засоби". Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.
Iнформацiя про склад необоротних активiв (основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних матерiальних активiв) на 31.12.2014 року у розрiзi первiсної. залишкової вартостi та зносу станом на 31.12.2014 року розкрито у Примiтках. Балансова вартiсть необоротних активiв ПIДПРИЄМСТВА становить 2086 тис. грн. У процесi перевiрки встановлено, що Пiдприємством використано для оцiнки необоротних активiв проведену у попереднi експертну оцiнку основних засобiв, яку доцiльно переглянути з залученням незалежного оцiнювача для визначення актуальної справедливої вартостi.
Протягом 2014 року ПIДПРИЄМСТВО здiйснювало нарахування амортизацiї необоротних активiв за прямолiнiйним методом. Змiн у методi нарахування амортизацiї основних засобiв не вiдбувалося.
Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями (далi – Податковий кодекс).
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних необоротних активiв пiдприємства, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки.
На дату балансу нематерiальних активiв на облiку Товариства не було.
3. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнвестицiй ПIДПРИЄМСТВА
Протягом 2014 року ПIДПРИЄМСТВО операцiй з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювало та на балансi не облiковувало.
4. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки запасiв ПIДПРИЄМСТВА
Оцiнка та критерiї визнання запасiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2014 р. та на дату Балансу у цiлому вiдповiдають вимогам МСБО 2 "Запаси" вiд 01.01.2012р.
У складi запасiв у 2014 роцi пiдприємство вiдображає виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю). Протягом 2014 року здiйснена iнвентаризацiя наявних запасiв пiдприємства. Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки. Iнформацiя пр. склад запасiв розкрита у примiтках до звiтностi.
5. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки дебiторської заборгованостi ПIДПРИЄМСТВА
Для визнання та оцiнки реальностi дебiторської заборгованостi ПIДПРИЄМСТВО у цiлому керувалось положеннями МСФЗ та на МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" щодо оцiнювання дебiторської заборгованостi. Разом з тим, станом на 31 грудня 2013 та 2014 рокiв торговельна дебiторська заборгованiсть, а також Iнша поточна дебiторська заборгованiсть не була знецiнена на основi створення резерву сумнiвних боргiв. Iнформацiя щодо дебiторської заборгованостi розкрита у примiтках.
6. Перевiрка грошових коштiв ПIДПРИЄМСТВА
У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно чинних П(С)БО вiдображають кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи. ПIДПРИЄМСТВО має в банкiвських установах такi поточнi рахунки у нацiональнiй валютi:
Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у нацiональнiй валютi ПАТ "КредоБанк"
МФО банку 325365
Поточний рахунок 2600602983158
Станом на 31.12.2014 року на балансi ПIДПРИЄМСТВА не було залишкiв грошових коштiв. Протягом 2014 року операцiї в iноземнiй валютi не здiйснювались. Записи грошових коштiв на дату балансу пiдтвердженi актами звiрки з банками.
7. Перевiрка реальностi розмiру зобов’язань, вiдображений у фiнансовiй звiтностi ПIДПРИЄМСТВА
Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань протягом 2014 року та на дату Балансу здiйснювалась на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ: МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" вiд 01.01.2012р. та МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" вiд 01.01.2012р.
Структура зобов’язань ПIДПРИЄМСТВА свiдчить повну залежнiсть пiдприємства вiд кредиторської заборгованостi. У Пiдприємства вiдсутнiй власний капiтал .
8. Перевiрка правильностi та адекватностi визначення власного капiталу ПIДПРИЄМСТВА та його структури
Статутний капiтал становить 330,4 тис.грн. i вiдповiдає розмiру у статутi Товариства. Випуск простих iменних акцiй Товариства на суму 330400, 00 грн., що був подiлений на 13216 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25,00 грн., зареєстрований у встановленому порядку.
Iнший додатковий капiтал на 31.12.2014 р. становить 1158 тис.грн. i включає фонд iндексацiї.
У 2014 роцi змiн, пов’язаних iз статутним капiталом ПIДПРИЄМСТВА, не вiдбувалося. Станом на 31.12.2014р. резервний капiтал ПIДПРИЄМСТВОМ не сформований. Зауваження щодо розмiру чистих активiв наведено вище у висновку.
9 Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки витрат ПIДПРИЄМСТВА
Оцiнка та критерiї визнання витрат ПIДПРИЄМСТВА, їх класифiкацiя протягом 2014 року у цiлому вiдповiдають вимогам МСФЗ.
Податковий облiк витрат господарської дiяльностi здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України.
Iнформацiя щодо витрат розкрита у примiтках до звiтностi.

10.Перевiрка реальностi та точностi фiнансових результатiв ПIДПРИЄМСТВА, вiдображених у фiнансовiй звiтностi
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї на ПIДПРИЄМСТВI протягом 2014 р. визначалась у вiдповiдностi до вимог МСБО 18 "Дохiд" вiд 01.01.2012р.
Податковий облiк доходiв здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України.
Накопиченi збитки ПIДПРИЄМСТВа на дату Балансу складають (12225) тис. грн., в тому у 2014 роцi (335) тис. грн.
11. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Протягом 2014 року ПIДПРИЄМСТВО не здiйснювало iнших дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу; прийняття рiшення про викуп власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; рiшення суду про припинення або банкрутство емiтента).
Разом з тим, Керiвництвом пiдприємства прийнято рiшення про зупинення виробництва з другого пiврiччя 2013 року. На дату балансу i дату перевiрки рiшення щодо подальшого функцiонування пiдприємства не прийнятi.

12. Аналiз показникiв фiнансового стану ПIДПРИЄМСТВА
Показники На 01.01. 2014р. На 31.12. 2014р. Вiдхилення Оптимальне значення
Коефiцiєнти лiквiдностi:
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,0003 0,0000 -0,0003 0,25-0,5
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 0,5155 0,3110 -0,2045 1,0-2,0
Коефiцiєнт швидкої (поточної) лiквiдностi 0,5132 0,3110 -0,2022 0,7-0,8
Коефiцiєнти фiнансової стабiльностi:
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi -0,816291297 -1,363601727 -0,54731043 0,25-0,5
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (коефiцiєнт структури капiталу або фiнансування) -1,8596 -1,7334 0,1263 <1
Чистi активи
Чистi активи -10402 -10737 -335

Аудитор, Директор ТзОВ „Галаудитконсалтинг”
(сертифiкат серiї А №004623) Ю.В.Панченкова
Аудитор,
(сертифiкат серiї А №003068) С.П.Лозовицький
м.п.
м. Львiв, 28.04.2015р
д\в
д\в
д\в

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 0
3 2012 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Затвердження договору поруки. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети не створенi.
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети не створенi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших положень в Товариствi не прийнято.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв зовнiшнiй аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Аудитор.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" за ЄДРПОУ 00446428
Територія за КОАТУУ 4610600000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 10.51
Середня кількість працівників 17
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 82100 м. Дрогобич, вул.Гайдамацька, 5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 2772 2086 0
первісна вартість 1011 6792 4731 0
знос 1012 4020 2645 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2772 2086 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 43 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2840 2105 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1092 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5 0 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5991 3683 0
Усього за розділом II 1195 9971 5788 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 12743 7874 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 330 330 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1158 1158 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -11890 -12225 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -10402 -10737 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 3801 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 3801 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 3801 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 8665 8369 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1289 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 14 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 21 22 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 72 72 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 9283 6347 0
Усього за розділом IІІ 1695 19344 18611 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 12743 7874 0

Примітки д\в
Керівник Мислицький В.-З.I.
Головний бухгалтер Стрiжик Г.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" за ЄДРПОУ 00446428
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 5755
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 7054 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

374
 збиток 2095 ( 0 ) ( 1299 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 227 6
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 108 ) ( 633 )
Витрати на збут 2150 ( 14 ) ( 714 )
Інші операційні витрати 2180 ( 440 ) ( 207 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 335 ) ( 2847 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 335 ) ( 2847 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -427
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 335 ) ( 3274 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -335 -3274

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 153 4273
Витрати на оплату праці 2505 163 1533
Відрахування на соціальні заходи 2510 65 572
Амортизація 2515 0 275
Інші операційні витрати 2520 181 773
Разом 2550 562 7426

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 13216 13216
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 13216 13216
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 -0.2
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 -0.2
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д\в
Керівник Мислицький В.-З.I.
Головний бухгалтер Стрiжик Г.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" за ЄДРПОУ 00446428
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

224

8940
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 1
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 4987 )
Праці 3105 ( 144 ) ( 1687 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 56 ) ( 678 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 29 ) ( 457 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 38 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 101 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 318 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 910 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 130 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -5 99
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 117 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -117
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5 -18
Залишок коштів на початок року 3405 5 23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 5

Примітки д\в
Керівник Мислицький В.-З.I.
Головний бухгалтер Стрiжик Г.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" за ЄДРПОУ 00446428
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Не складався.
Керівник Мислицький В.-З.I.
Головний бухгалтер Стрiжик Г.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" за ЄДРПОУ 00446428
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 330 1158 0 0 -11890 0 0 -10402
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 330 1158 0 0 -11890 0 0 -10402
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -335 0 0 -335
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -335 0 0 -335
Залишок на кінець року 4300 330 1158 0 0 -12225 0 0 -10737

Примітки д\в
Керівник Мислицький В.-З.I.
Головний бухгалтер Стрiжик Г.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

2. Основа надання iнформацiї
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказане iнше.
Керiвництво ПАТ вибрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.
У 2012 роцi ПАТ було складеноо попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної в 2012 роцi на основi МСФЗ, використанi в якостi порiвняльних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтнi перiоди 2013р. i 2014 р.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi .
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.

Продовження тексту приміток

Використання оцiнок та припущень
Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активi зобов'язань протягом наступного фiнансового перiоду пов’язано з наступним: Пiдприємство в останнiй рiк фактично не здiйснює основної дiяльностi з виробництва молочних продуктiв. Значна частина обладнання буда у 2013 -2014 роках продана. У зв’язку з цим власниками пiдприємства розглядається можливiсть перепрофiлюваня або продажу активiв вцiлому. За цих обставин, розглядається можливiсть класифiкацiї Необоротнiих активiв, як активiв утримуваних для продажу, та групп вибуття.
Функцiональна валюта
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня.
3. Основнi принципи бухгалтерського облiку та облiкової полiтики
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• фiнансовий актив, доступний для продажу;
• iнвестицiї, утримуванi до погашення;
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов'язання - кредити банкiв.
Пiдчас первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового актива чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку, у разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу. На дату переходу на МСФЗ та звiтну дату доступних для продажу фiнансових активiв не було.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення. На дату переходу на МСФЗ та звiтну дату фiнансових активiв до погашення не було.
Фiнансовi зобов'язання.
Кредити банкiв.
Первiсно кредити банкiв визнаються за сумою надходжень .
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Пiдприємство має юри¬дичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно
Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких з 01сiчня 2012р – бiльше 2500грн.
Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило не застосувувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, Пiдприємс¬тво використало оцiнку основних засобiв, що була здiйснена до дати перехо¬ду на МСФЗ (01.01.2012) та використовує цю вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Подальшi витрати.
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв вит¬рати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вар¬тостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задоволь¬няють критерiям визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв
Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:
Будинки та споруди 1-6,67%
Машини та обладнання 20-50%
Транспортнi засоби 20%
Iнструменти, прилади та iнвентар 25%
Iншi основнi засоби
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з тих дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 20-50%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. На звiтну дату пiдприємство не мало нематерiальних активiв.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
Пiдприємство не здiйснювало на кожну звiтну дату оцiнки, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися i не зменшувало балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування.
Iнвестицiйна нерухомiсть
На дату переходу на МСФЗ i зiтну дату iнвестицiйної нерухомстi не було.
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу. На дату переходу на МСФЗ i зiтну дату довгострокових необоротних активiв, призначених для продажу не було.
Оренда. На дату переходу на МСФЗ i зiтну дату об'єктiв фiнансової оренди не було.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витра¬ти на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток є сумою витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) за звiтний перiод згiдно податкової декларацiї. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
У звязку з тим, що Пiдприємство не очiкує, що вiдшкодуванн або компенсацiї балансової вартостi вiдстрочених ативiв чи зобовязань зменшить (чи збiльшить ) майбутнi податковi плтежi, вiдображення вiдстрочених податкових активiв i зобовязань не здiйснювалось.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцi¬нити суму зобов'язання.
Виплати працiвникам
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам пiд час перебування у вiдпустках як забезпечення витрат на вiдпустки - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду України. Поточнi внески нараховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної латнi та процентнi нарахування на фонд оплати працi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi що й вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частиш собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйний курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перерахо¬вуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Пiдприємство на дату балансу iноземної валюти на рахунках не мало.
Умовнi зобов'язання та активи.
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження еконо¬мiчних вигод є ймовiрним.
Прийняття нових стандартiв.
При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi новi i змi¬ненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2014 року. У вiдповiдностi до вимог МСБО 1. Пiдприємство прийняло рiшення подавати iнформацiю про сукуп-ний дохiд у одному звiтi — Звiтi про сукупний дохiд.

Продовження тексту приміток

13. Податок на прибуток.
У звязку з тим, що Пiдприємство не очiкує, що вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi вiдстрочених ативiв чи зобовязань зменшить (чи збiльшить ) майбутнi податковi платежi, вiдображення вiдстрочених податкових активiв i зобовязань не здiйснювалось.
14. Статутний капiтал
Статутний капiтал становить 330,4 тис.грн. i вiдповiдає розмiру у статутi Товариства. Випуск простих iменних акцiй Товариства на суму 330400, 00 грн., що був подiлений на 13216 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25,00 грн., зареєстрований у встановленому порядку.
Iнший додатковий капiтал на 31.12.2014 р. становить 1158 тис.грн.
У 2014 роцi змiн, пов’язаних iз статутним капiталом ПIДПРИЄМСТВА, не вiдбувалося.
Станом на 31.12.2014 р. резервний капiтал ПIДПРИЄМСТВОМ не сфо-рмований
15. Державнi субсидiї.
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв державних субсидiй Пiдприємство не отримувало.
16. Пенсiї та пенсiйнi плани.
Пiдприємство не має недержавних пенсiйних програм.
17. Умовнi зобов'язання на звiтну дату умовних зобов'язань не було.

18. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податко¬вому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному сере¬довищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяль¬ностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засно¬ване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiв¬ництва, Пiдприємство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдни¬ми податковими органами протягом трьох рокiв.
Нестабiльнiсть економiчної ситуацiї в Українi
Протягом останнiх мiсяцiв економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на ринках. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вжи¬вання стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан еко¬номiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Пiдприємства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.
Економiчне середовище
Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування еко¬номiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю ак¬тивiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованос¬тi згiдно зi строками погашення.
Керiвництво Пiдприємства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернен¬ня та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Пiдприємство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат еко¬номiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичай¬ної дiяльностi Пiдприємства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi за¬ходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзни¬ми країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвниц¬тва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

19. Мета та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi.
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик л iквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язаного з можливiстю дефолту контрагента, мак¬симальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.
Ризик лiквiдностi
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки гро¬шових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.
Управлiння капiталом
Пiдприємство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростан¬ня рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури зоборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. Пiдприємство в останнiй рiк фактично не здiйснює основної дiяльностi з виробництва молочних продуктiв. Значна частина обладнання буда у 2013 -2014 роках продана. У зв’язку з цим власниками пiдприємства розглядається можливiсть перепрофiлюваня або продажу активiв вцiлому.
20. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв.
Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
21. Подiї пiсля Балансу. Керiвництвом пiдприємства прийнято рiшення про зупинення виробництва у другому пiврiччi 2013 року. На дату балансу i дату перевiрки рiшення щодо подальшого функцiонування пiдприємства не прийнятi.

Продовження тексту приміток

д\в