До відома акціонерів ПАТ “Дрогобицький молочний завод”

Публічне акціонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 5, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2016 року, о 08 год.30 хв. за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 5, в приміщенні актового залу ПАТ «Дрогобицький молочний завод»

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах з 08 год. 00хв. до 08 год. 25 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Про обрання лічильної комісії.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів.
  3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів./li>
  4. Звіт органів управління Товариства про роботу у звітному періоді. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу.
  5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
  6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
  7. Формування резервного капіталу товариства.
  8. Розподіл прибутку і збитків товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік(тис.грн)*

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів
7649 9043
Основні засоби 1144 2144
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1711 2155
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -1136.8 -10976
Власний капітал -9881.8 -9488
Статутний капітал 330 330
Поточні зобов'язання
Довгострокові зобов'язання
13830 14730
Чистий прибуток (збиток) -393.8 -334
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13216 13216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі :

  1. Документ , що засвідчує особу акціонера (паспорт) ;
  2. Доручення на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Додаткова інформація для акціонерів Товариства: Право участі у загальних зборах мають акціонери, які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного на 24-00 годину 18 квітня 2016 року.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 5, приймальня ПАТ «Дрогобицький молочний завод», у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 9-00 до 13-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мислицький Володимир-Зеновій Іванович, телефон: 0 (324) 45-53-87.

Правління ПАТ « Дрогобицький молочний завод »

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15 березня 2016 р. в Бюлетень «Цінні папери України» №46.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова правління Мислицький В.-З.І.

17.03.2016