До відома акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький молочний завод»!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький молочний завод», код за ЄДРПОУ 00446428 (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 82100, м. Дрогобич, вул. Гайдамацька,5 повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2021 року, о 11 год.00 хв. за адресою: 82100, м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 5 в приміщенні актового залу головного корпусу.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених осіб для участі в річних (чергових) Загальних зборах акціонерів проводиться з 10 год. 15 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення зборів 30 квітня 2021 р.

Право участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 26 квітня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства
 5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у відповідності до чинного законодавства України. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
 6. Про здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
 7. Про внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших внутрішніх документів Товариства.
 8. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу у звітному періоді 2016, 2017, 2018, 2019р. та 2020р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
 9. Звіти Правління Товариства про роботу у звітному періоді 2016, 2017, 2018, 2019 р. та 2020р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
 10. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016,2017, 2018, 2019 рік та 2020р. Прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
 11. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2016 рік, за 2017 рік, за 2018 рік, за 2019 рік, за 2020 рік.
 12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
 16. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік.
 17. Вирішення інших питань, пов'язаних із зміною типу та найменування Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

Увага!У зв’язку з введенням в Україні обмежень та карантинних заходів, пов’язаних із запобіганням виникнення та розповсюдження короновірусної хвороби (COVID-19), в місці проведення Загальних зборів буде здійснюватись температурний скринінг учасників Загальних зборів, забезпечено наявність дезінфікуючого засобу та необхідну безпечну відстань між учасниками загальних зборів. Просимо акціонерів та їх представників відмовитись від особистої участі у Загальних зборах у разі наявності симптомів будь-якого респіраторного захворювання, а учасників Загальних зборів – користуватись захисними масками, особистими канцелярськими виробами (ручками) та дотримуватись соціальної дистанції.

Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до річних (чергових) Загальних зборів акціонерів за адресою: 82100, м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 5, у робочі дні з 10.00 год. до 12.00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного: http://dmilk.com.ua

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ "НДУ" станом на 19.03.2021 р. загальна кількість акцій – 13 216, з них голосуючих акцій 9 328.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Мислицький Володимир-Зіновій Іванович, телефон: 0 (324) 45-53-87.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
№ п/п Найменування показника в тис. грн. в тис. грн. в тис. грн. в тис. грн. в тис. грн.
1 усього активів - - - - -
2 основні засоби - - - - -
3 запаси - - - - -
4 сумарна дебіторська заборгованість 1111 1111 1111 1111 1111
5 грошові кошти та їх еквіваленти - - - - -
6 нерозподілений прибуток(непокритий збиток) -10898,3 -10898,3 -10898,3 -10898,3 -10898,3
7 власний капітал 1158 1158 1158 1158 1158
8 зареєстрований ( пайовий/статутний) капітал 330 330 330 330 330
9 довгострокові зобов'язанняі забезпечення 3801 3801 3801 3801 3801
10 поточні зобов'язанняі/ забезпечення 2542 2542 2542 2542 2542
11 чистий фінансовий результат : прибуток (збиток) -10898,3 13216 13216 13216 13216
12 середньорічна кількість акцій (шт.) 13216 13216 13216 13216 13216
13 чистий прибуток/збиток на одну акцію -0,8246 -0,8246 -0,8246 -0,8246 -0,8246

ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):

З питання 1: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бохонко С.Ю. - голова; члени - Коцьо І.С., Півень О.М.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

З питання 2: 2.1.Обрати головою зборів – Барбадин-Дунець Н.М., 2.2. Обрати секретарем зборів – Василиків Г.О.

З питання 3: 3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Голови правління Товариства – до 15 хв.
Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.
Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
Після закінчення роботи Загальних зборів Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

З питання 4: 4. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький молочний завод» з "публічного" на "приватне" та відповідно змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький молочний завод» на Приватне акціонерне товариство «Дрогобицький молочний завод».

З питання 5: 5. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку із приведенням Статуту товариства у відповідність до чинного законодавства України. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Дрогобицький молочний завод» в новій редакції. Уповноважити голову зборів - Барбадин-Дунець Наталію Михайлівну на підписання нової редакції Статуту.

З питання 6: 6. Доручити здійснити всі юридичні та фактичні дії по реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Дрогобицький молочний завод» в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства, засвідчення нової редакції Статуту Товариства у нотаріуса та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також всіх інших необхідних дій – Антоніщак Лілії Мирославівні.

З питання 7: 7. Внести зміни до положення про Загальні збори, положення про Наглядову раду, положення про Правління, положення про Ревізійну комісію та інших положень, внутрішніх документів Товариства шляхом викладення їх в наступній редакції. Затвердити нову редакцію положення про Загальні збори, положення про Наглядову раду, положення про Правління, положення про Ревізійну комісію та інших положень, внутрішніх документів Товариства.. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції положення про Загальні збори, положення про Наглядову раду, положення про Правління, положення про Ревізійну комісію та інших положень, внутрішніх документів Товариства.

З питання 8: 8.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2020 роки взяти до відома та затвердити запропоновані заходи. 8.2. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2016-2020 роки задовільною.

З питання 9: 9.1. Звіт Правління Товариства за 2016-2020 роки взяти до відома та затвердити запропоновані заходи. 9.2. Визнати діяльність Правління Товариства за 2016-2020 роки задовільною.

З питання 10: 10. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2020 роки та визнати її діяльність задовільною.

З питання 11: 11. Річний звіт, баланс Товариства за 2016 рік, за 2017 рік, за 2018 рік, за 2019 рік, за 2020 рік – затвердити.

З питання 12:12. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

З питання 13: 13.2.. Затвердити умови договорів з членами наглядової ради Товариства. 13.3.Члени наглядової ради товариства працюють на безоплатній основі. 13.4.Уповноважити голову виконавчого органу на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

З питання 14: 14. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

З питання 15: 15.2.. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 15.3.Члени Ревізійної комісії товариства працюють на безоплатній основі. 15.4.Уповноважити голову виконавчого органу на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

З питання 16:16. Покрити збитки Товариства за 2016-2020 роки за рахунок прибутків наступних періодів.

З питання 17: 17. У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства пропонується внести зміни до всіх необхідних документів Товариства, укладених правочинів Товариства, привести всю господарську та виробничу діяльність Товариства у відповідності до прийнятих змін.

Наглядова рада Товариства

Дата розміщення повідомлення – 29.03.2021 р.